Estratègies de millora educativa/Dimensions, estratègies i actuacions

En el pla concret de la intervenció, a partir del multidimensional concepte d’èxit educatiu i de les necessitats i dificultats d’intervenció definides, tenim una proposta de cinc dimensions de les quals surten un seguit d'estratègies de millora educativa.

Hem agrupat les dimensions amb les seves estratègies en dos conjunts:

  • Les dimensions i les seves estratègies d'acompanyament a l'escolaritat. Tenen com a objectiu donar respostes concretes i adaptades a les diferents necessitats de les persones joves durant l'escolaritat o trajectòria escolar, particularment des que comencen l'educació secundària obligatòria fins que surten del sistema educatiu formal, amb el nivell que sigui, en les múltiples dimensions que conté aquest procés.
  • Les dimensions i les seves estratègies d'acompanyament a la transició escola-treball. Tenen com a objectiu donar una resposta concreta i adaptada a les necessitats de les persones joves des de la sortida de l'escola fins a la inserció laboral, passant per un període de formació professional i d'adquisició d'un perfil professional.


Dimensions, estratègies d'intervenció i actuacions
Dimensions Estratègies Actuacions proposades
Èxit en la trajectòria
educativa de
les persones joves
Apoderament
de la trajectòria
educativa
Presa de decisions 1. Dinamització i difusió de la informació
2. Orientació i assessorament acadèmics
Autonomia en l'estudi 3. Suport escolar
4. Aules d'estudi
Adhesió i vinculació
al sistema educatiu
Convivència escolar o
dinamització educativa
5. Dinamització de la participació als centres educatius
6. Mediació escolar
7. Apadrinament i mentoria
Participació comunitària 8. Projectes compartits dins i fora del centre en horari lectiu
9. Activitats amb famílies
Prevenció de l'abandonament
escolar prematur
10. Activitats extraescolars i d'educació en el lleure (horari no lectiu)
11. Protocol d'absentisme escolar
12. Programes de diversificació curricular
13. Acompanyament socioeducatiu a estudiants
Retorn al sistema educatiu 14. Treball socioeducatiu amb joves desescolaritzats
15. Formació de segona oportunitat
Equitat d'accés
als recursos formatius
Accessibilitat econòmica 16. Ajuts en l'àmbit educatiu
Accessibilitat cultural 17. Aula d'alfabetització i competències lingüístiques
18. Treball socioeducatiu amb joves
Accessibilitat territorial 19. Suport al desplaçament escolar
20. Accions mancomunades
21. Suport a la formació en línia
Èxit en la transició
escola-treball de
les persones joves
Adquisició de
competències per
a la millora de
l'ocupabilitat
Capacitació professional 22. Formació ocupacional
23. Acredita't. Reconeixement de l'experiència laboral
24. Formació en educació en el lleure
Formació complementària 25. Formació en l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
26. Mobilitat internacional i competències lingüístiques
27. Formació en arts i habilitats específiques
Inserció laboral Autonomia professional 28. Orientació i assessorament laboral
29. Garantia Juvenil
30.a Formació i assessorament en emprenedoria: sensibilització per l'autoocupació
i assessorament en el pla d'empresa
30.b Formació i assessorament en emprenedoria: mentoria (mentoring) per a joves
emprenedors
Accés al mercat laboral 31. Borsa de treball
32. Clubs de feina
33.a Suport a l'emprenedoria: espais de viver d'empreses
33.b Suport a l'emprenedoria: microcrèdit social per a joves emprenedors