Estratègies de millora educativa/Les necessitats i les dificultats educatives

A partir del concepte multidimensional d’èxit educatiu, procedim a identificar i formular de manera més concreta i específica les necessitats observades tant en les persones joves com en les famílies, en l'entorn i la comunitat, així com en el sistema social:


 • Necessitats i dificultats associades a la construcció i apoderament de la trajectòria educativa i la transició al treball de les persones joves.
 • Necessitats relatives a la manca d’adhesió escolar (la integració i la vinculació dels i les estudiants dins el sistema educatiu).
 • Necessitats relacionades amb processos d'exclusió social en l'escolaritat i la inserció laboral.


En el conjunt de necessitats formulades, presentades en la taula, cal veure-hi un marc d'oportunitats d'intervenció de millora educativa que ens hem de fer nostre, com a agents impulsors que som del desenvolupament social d'una comunitat o territori humà. La formulació que hem emprat pretén ser d'un grau prou específic i detallat per donar peu a la formulació d'objectius, i prou sintètic i generalista per donar una visió global de la tipologia de problemàtiques a les quals podem fer front amb una intervenció o estratègia de millora educativa.

Les necessitats es classifiquen segons dues variables:

 • Tres dimensions temàtiques ja comentades (apoderament, vincle o pertinença i exclusió social)
 • Quatre agents socials en qui recauen les problemàtiques (jove, família, comunitat i sistema social).

La intervenció de millora educativa que podem fer des de les polítiques locals de joventut va molt més adreçada als joves que als altres agents, ja que és el nostre focus de treball, però tot i així és imprescindible conèixer la intervenció de tercers sobre l'entorn per articular estratègies i unificar esforços de desenvolupament social. Finalment, la descripció de necessitats i perfils que veureu a continuació, tot i ser més específica temàticament, segueix essent genèrica territorialment. És a dir, que convé que cada municipi, comarca o territori elabori la seva pròpia lectura de la realitat, amb les especificitats de cada territori.


Necessitats observades (oportunitats d'intervenció)
En la construcció i l’apoderament de la trajectòria educativa i la transició al treball de les persones joves Relatives a la manca d’adhesió escolar (la integració i la vinculació dels i les estudiants dins el sistema educatiu) Relacionades amb processos d’exclusió social en l’escolaritat i la inserció laboral
Jove
 • Coneixement insuficient o desconeixement del jove del sistema educatiu i del mercat laboral i productiu del seu entorn, i de les connexions reals entre titulació i món laboral per a la presa de decisions en els canvis de l'etapa educativa i en la inserció laboral.
 • Autoconeixement insuficient dels propis interessos, capacitats, desitjos... (per manca de referents i expectatives, per manca de maduresa, baixa autoestima i autonomia i, en general, per dificultats a construir el propi projecte de vida).
 • Desmotivació o desinterès del jove envers els estudis i els aprenentatges escolars.
 • Sentiment o situació de soledat del jove (envers la família, els amics, l’entorn, els serveis, els professionals): manca d'arrelament a la comunitat social, manca de vincle amb els seus pares i germans, manca de cercle d'amistats o grup d'iguals, manca de vincle o confiança en els professionals i educadors de referència, etc.
 • Absentisme escolar (diferents causes i tipologies: puntual, moderat, regular, crònic i intermitent).
 • Abandonament escolar prematur (abans d'obtenir el nivell postobligatori): pot ser recent i es pot reconduir o bé pot ser antic i ja hi ha una desvinculació total amb el sistema educatiu. Desescolarització per maternitat, casament, emigració...
 • Problemàtiques del jove vinculades al consum perjudicial de droga. Relació del jove amb entorns problemàtics (delinqüència, droga, etc.).
 • Acumulació de dèficits educatius en competències instrumentals bàsiques (diferents casuístiques: malalties, dificultats d’aprenentatge, discapacitats, desescolarització, entorn social, etc.).
Família
 • Sobreprotecció familiar al jove (manca d'autonomia en la presa de decisions) i generació d'expectatives de futur no corresponents als interessos i les capacitats del jove.
 • Entorn del jove no afavoridor del seguiment dels estudis, no motivador, no generador d'expectatives en el jove, no respectuós amb els interessos del jove, etc.
 • Manca d'implicació de les famílies en l'acompanyament educatiu al jove.
Entorn proper
(COMUNITAT)
 • Manca d'implicació d'altres agents del territori en l'acompanyament educatiu del jove: empreses, orientadors i centres.
 • Desarticulació dels serveis i professionals d'un territori.
 • "Violència" estructural del sistema envers el jove, on el jove no troba el seu encaix i entra en un circuit absurd de derivacions entre serveis i programes (estigma social molt perjudicial per a la seva autoestima, autonomia i trajectòria de vida).
 • Desarticulació dels serveis i professionals d'un territori.
 • Manca d'identificació de professionals referents per als joves en els serveis públics: manca de professionals de proximitat, manca d'establiment de moments i espais de vincle, de relació i diàleg entre professionals i joves.
 • Manca d'accessibilitat d'alguns joves als espais socialitzadors del municipi (activitats extraescolars, lleure, casals, entitats, activitats comunitàries, grups informals...) per causes diferents: manca d'identificació per edat, ètnia, estil juvenil, gènere...; manca d’accés a noves persones; manca de recursos, de cultura, d'afinitats, etc. 
Entorn ampli
(SISTEMA SOCIAL
O
FACTORS ESTRUCTURALS)
 • Sobrequalificació: les categories laborals d'accés al mercat laboral no encaixen amb un alt nivell d'estudis (una estructura productiva polaritzada crea una estructura polaritzada d'estudis assolits).
 • Desigualtat territorial de l'oferta educativa que provoca en els joves sense autonomia per als desplaçaments la manca d'accés a la formació postobligatòria o de segona oportunitat.
 • Minva de recursos del sistema educatiu: places d'FP i de programes de formació i inserció (PFI) insuficients, i beques i ajuts insuficients.
 • Minva de recursos del sistema educatiu: places d'FP i de PFI insuficients, i beques i ajuts insuficients.
 • Distribució de l'oferta d'FP i de PFI territorialment desigual.
 • Segregació o discriminació d’estudiants i joves amb vulnerabilitats específiques (culturals, territorials, socials, econòmiques, etc.).