Estratègies de millora educativa/Els destinataris de la intervenció

Els quatre contextos en què s'han detectat necessitats d'intervenció per a la millora educativa (jove, família, comunitat i sistema social) han de ser, consegüentment, els quatre contextos destinataris de tota intervenció global de millora educativa, tot i que, des de les polítiques locals de joventut, el nostre focus de treball són les persones joves i no tant les actuacions adreçades a les famílies, a l'entorn comunitari o als factors estructurals del sistema social. Tanmateix, en cap moment descartem treballar-hi.

Per això, és imprescindible prioritzar i identificar bé quin serà el perfil de joves destinatari de la nostra actuació. La definició i la tria d'un grup o grups diana per a les nostres intervencions de millora educativa poden incloure perfils més amplis, més genèrics (com el conjunt d'estudiants de secundària) o bé perfils més específics (com els joves que no han superat l'ESO). També poden referir-se a problemàtiques més genèriques (joves que necessiten informació sobre estudis superiors) o a problemàtiques més específiques i complexes (estudiants repetidors amb conductes absentistes o de risc d'abandonament escolar prematur).

Hi ha moltes opcions a triar, d’entre les quals exposem a continuació les següents:


 • Conjunt d'estudiants de secundària del municipi (divisió per centres, per titularitat del centre, per cursos o cicles) (de 12 a 18 anys).
 • Estudiants d'ESO amb comportament absentista (de 12 a 16 anys).
 • Estudiants d'ESO amb dificultats de seguiment dels estudis, integrats o no, en dispositius d'atenció a la diversitat (aula oberta, grups reduïts i reforç escolar).
 • Joves amb graduat d'ESO que accedeixen a la formació postobligatòria amb èxit (de 16 a 18 anys).
 • Joves amb graduat d'ESO que accedeixen a la formació postobligatòria sense èxit (baix nivell educatiu i baixa capacitat d'adaptació al canvi d'etapa) (de 16 a 18 anys).
 • Joves amb graduat d'ESO que no accedeixen a la formació postobligatòria (abandonament voluntari, manca de nota, manca de places, manca de recursos, manca d'accessibilitat, etc.) (de 16 a 18 anys).
 • Joves sense graduat d'ESO que accedeixen a formació de segona oportunitat (PFI, escola d’adults, etc.) (de 16 a 20 anys).
 • Joves sense graduat d'ESO que no accedeixen a cap formació ni treball (de 16 a 24 anys).
 • Joves sense estudis (abandonament prematur) que volen tornar a estudiar (de 18 a 24 anys).
 • Joves amb titulació superior que no troben feina (de 23 a 29 anys).
 • Joves amb titulació superior que es plantegen marxar a l'estranger a treballar i no coneixen els circuits i els requisits necessaris (de 23 a 29 anys).
 • Estudiants i joves amb vulnerabilitats específiques (per procedència estrangera, situació administrativa irregular, gènere, territoris sense recursos, discapacitats, malalties, orientació sexual, situació familiar en risc d'exclusió, etc.) que poden estar patint situacions de discriminació o segregació.
 • Joves de qualsevol nivell educatiu amb poca xarxa social (associativa, comunitària o informal).