Estratègies de millora educativa/Els objectius de la nostra acció

En definitiva, una intervenció de millora educativa formulada des de les polítiques locals de joventut hauria d'anar enfocada cap a l'assoliment dels objectius següents:


  • Reduir la polarització educativa (molts joves en els dos extrems –nivell d'estudis superiors i nivell d'estudis primaris–; pocs joves amb nivell d'estudis mitjans).
  • Augmentar el nivell d'estudis dels joves amb més dificultats i desmotivació.
  • Incrementar les oportunitats i les eines de construcció d'un itinerari formatiu i professional dels joves.
  • Reduir els factors de desafecció escolar (desmotivació, desvinculació, rebuig, segregació, etc.) tant dels joves com de les seves famílies.
  • Reduir els factors de risc d'exclusió social (tots aquells que posen en perill el vincle entre el jove i l’entorn social).


Per tal d’assolir aquests cinc objectius, a l’hora d’intervenir es considera necessari plantejar-se dos altres objectius de caire més metodològic:

  • Cooperar amb tots els agents del territori (municipi, comarca) que hi estan implicats: joves, famílies, centres educatius, diverses àrees, equipaments i serveis dels ajuntaments, ens locals, altres administracions, entitats, empreses etc.
  • Conèixer els projectes que ja estan en marxa en un territori concret abans d'iniciar qualsevol intervenció en aquest àmbit: projectes de suport escolar, d'acompanyament educatiu, de suport a les famílies, de millora de l'ocupabilitat, de millora de competències, etc.