Estratègies de millora educativa/La multidimensionalitat de l'èxit educatiu

La situació educativa descrita ja apunta de manera genèrica alguns dèficits de la trajectòria educativa i de la transició escola-treball de les persones joves a Catalunya en els quals podem incidir des de les polítiques locals de joventut. Però encara cal concretar molt més.

Per entendre el concepte d'èxit en la trajectòria educativa i en la transició escola-treball en les diferents dimensions que el componen, proposem d'allunyar-lo dels tradicionals reduccionismes a equiparar l'èxit amb l'obtenció del graduat escolar, i d'ampliar-lo amb una visió oberta sobre l'educació de les persones joves en la qual no tan sols intervé el sistema educatiu, sinó també, i de manera coresponsable, molts altres agents socioeducatius d'un territori (les famílies, els serveis i equipaments públics, les entitats socioculturals, els mitjans de comunicació, etc.) i una educació que prevegi el desenvolupament, en les persones joves, d'actituds, valors, habilitats, capacitats i coneixements, tant curriculars com no curriculars.


Els assoliments educatius associats a l'èxit educatiu afecten, doncs, diferents dimensions de la vida de la persona jove, i els podem resumir de la manera següent:

 • Rendiment acadèmic: obtenir el certificat, la titulació i les credencials del nivell educatiu aconseguit. Assolir un nivell d'estudis coherent amb els interessos i la vocació de la persona jove.
 • Rendiment professional i accés al mercat laboral: aconseguir una inserció laboral adequada a les aptituds, el nivell educatiu i els desitjos de la persona jove.
 • Dimensió cognitiva: obtenir coneixements curriculars i no curriculars assolits, suficients i útils.
 • Capital emocional: tenir autoestima i autoconeixement elevat, saber formular objectius personals i saber com assolir-los, formular desitjos de futur i tenir una autoimatge positiva.
 • Capital social: aconseguir un entorn d'amistat, familiar, de convivència i integració social, etc. Saber viure en societat, amb valors socials: civisme, prioritats personals, solidaritat, viure en comunitat.
 • Habilitats socials: aprehendre un conjunt de capacitats o eines personals que permetin una integració social òptima, superar dificultats, afrontar el futur amb responsabilitat i gestionar les emocions i la dimensió espiritual o transcendent.


A aquest conjunt d'assoliments que conformen el paquet de l'èxit en la trajectòria educativa, hi hem afegit els elements de procés, que són els que entren en joc durant la trajectòria educativa:

 • La satisfacció personal: sentiment intern de vivència positiva i adaptació al centre educatiu i als altres espais educatius; implica unes transicions ben acompanyades i ben orientades entre etapes educatives i una facilitat per integrar-se als centres educatius i a les altres activitats educatives on es participi.
 • Autonomia, motivació i interès dels i les estudiants envers els aprenentatges: el fet de desplegar i fer créixer la curiositat natural dels adolescents i joves, el sentit crític i la capacitat de reflexió i raonament, l'autogestió dels estudis i dels aprenentatges.
 • Acompanyament als estudiants: proximitat i suport tant familiar com professional, així com entre iguals per afavorir l'ajuda mútua i la cooperació.
 • Entorn afavoridor: condicions físiques i infraestructurals, seguretat, entorn saludable, recursos adequats, professionals sensibles, motivats, entregats, famílies implicades...
 • Participació educativa: ampes actives, famílies implicades, entitats compromeses amb l'educació, joves amb capacitat per decidir i participar, espais de debat i de presa de decisió per part dels i les joves.
 • Coresponsabilitat educativa: tota la comunitat educativa està coordinada, treballa amb els mateixos objectius, amb un espai de comunicació i relació, amb confiança i respecte entre els agents educatius.
 • Equitat educativa: accés igualitari a l'educació, la cultura i les activitats extraescolars, la música, les arts, els esports en equip, la natura, les sortides, les lectures, l’oci..., mitjançant mecanismes, programes i serveis de compensació social.
 • Inclusió social: eliminació d'estigmes i prejudicis socials envers perfils d'estudiants amb més dificultats en els aprenentatges, en situacions de vulnerabilitat socioeconòmica o risc social.


Integrar al treball de les polítiques locals de joventut aquesta multidimensionalitat de l'èxit educatiu permetrà assolir consensos entre els agents socioeducatius del municipi o territori de referència, i trobar així un marc de treball compartit, idees engrescadores, objectius, actuacions i criteris comuns i compartits entre tots els agents o bona part d’aquests.