Estratègies de millora educativa/Treball socioeducatiu amb joves desescolaritzats

ACTUACIÓ 14 — Treball socioeducatiu amb joves desescolaritzats

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Són activitats de caire socioeducatiu (activitats de lleure, espais de trobada, entrevistes, activitats en grup, ajuda entre iguals, formació prelaboral, etc.) orientades a integrar en el circuit dels serveis i activitats locals de proximitat els joves amb més risc d'exclusió que fins i tot han abandonat el sistema educatiu i es troben en una situació de desescolarització, amb un baix nivell formatiu, amb una manca de perfil professional, amb una manca de competències ocupacionals i lingüístiques (en el cas de joves immigrants), etc.

Tipus d’accions:

 • Píndoles de formació prelaboral o d'orientació en l'elecció d'estratègies de futur per tal de motivar la necessitat de reprendre els estudis.
 • Espais de relació i intercanvi per a joves en la mateixa situació i que volen reincorporar-se als estudis.
 • Trobades amb joves que van reprendre els estudis després d'haver-los abandonat.
 • Primera aproximació al "medi obert" o els espais públics per facilitar el contacte dels educadors amb els joves d'aquests perfils.
 • Espais d'orientació individual per a joves sense estudis.
 • Entrevistes de seguiment del procés de retorn als estudis.
 • Pla de retorn als estudis individualitzat i coordinat entre el centre educatiu i l'educador social de l'ajuntament o el dinamitzador juvenil de referència.

Persones destinatàries[modifica]

 • Joves més grans de 16 anys que estan desvinculats del sistema educatiu per diferents motius: desafecció o rebuig al sistema educatiu, al treball, a la salut, etc.
 • Joves desescolaritzats en situació de risc social.

Objectius[modifica]

 • Activar motivacions i interessos en els joves perquè entomin la construcció del seu propi projecte de vida (apoderament juvenil).
 • Desenvolupar en els joves usuaris hàbits, actituds i habilitats favorables a la seva integració social: habilitats socials, participatives, d'autogestió, etc.
 • Evitar la inactivitat i l’agreujament de les situacions de vulnerabilitat social.
 • Fomentar el retorn al sistema educatiu o la incorporació al món laboral o prelaboral.
 • Vincular els joves als serveis del municipi o territori de referència i fomentar-ne l'ús.

Metodologia[modifica]

L'apartat La proximitat a les persones joves i la intervenció socioeducativa d'aquesta mateixa guia ens ofereix una base metodològica important per al treball socieoducatiu.

Es destaquen:

 • El treball en xarxa.
 • Les tècniques de negociació, mediació i comunicació.
 • La dinàmica de grups i el treball en equip.
 • L'atenció individualitzada.
 • La intervenció en medi obert o en l'espai públi.
 • La generació d'un vincle de confiança amb grups de joves amb vulnerabilitat social elevada.

Agents implicats[modifica]

 • Serveis socials i àrea de joventut, els quals lideren l'actuació.
 • Entitats d'acció socioeducativa, d'acció cívica, de lleure o esportives de l'entorn on es troben els joves.
 • Tècnics de l'ajuntament: de l'àrea de joventut, de promoció econòmica i d'educació (deriven o coordinen dins la xarxa de treball, i també fan una tasca de detecció).
 • Policia local, que s'implica en el control i la gestió de l’absentisme escolar en menors de 16 anys.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

Els professionals de l'àrea de joventut poden fer una tasca de detecció de situacions de desescolarització molt important i, consegüentment, una tasca de derivació. També poden estar-hi implicats referents d'alguns sectors de joves que no es relacionen amb altres serveis i institucions, però sí que assisteixen a espais i activitats de lleure i de dinamització comunitària (festes, concerts, saraus...)

Bibliografia[modifica]

Garcia, M; Ustrell, M. «Marc teòric i metodològic per al desenvolupament de plans d'absentisme i acompanyament a l'escolarització» (PDF) (en català). Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona [Bellaterra], 2003.

Llena, A; Parcerisa, A. La acción socioeducativa en medio abierto. Fundamentos para la reflexión y elementos para la pràctica (en castellà). Barcelona: Graó, 2008. ISBN 9788478276226. 

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Recursos
Experiències
 • Projecte ETHOS- Ajuntament de Sant Celoni [Data de consulta: 2 agost 2016]