Estratègies de millora educativa/Suport a l’emprenedoria: microcrèdit social per a joves emprenedors

ACTUACIÓ 33b — Suport a l’emprenedoria: microcrèdit social per a joves emprenedors

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Es tracta de programes de microcrèdit social per finançar projectes d’autoocupació promoguts per a joves.

Persones destinatàries[modifica]

  • Joves amb projecte empresarial en marxa o a punt de constituir-se.

Objectius[modifica]

  • Facilitar als joves l’accés a finançament per iniciar els seus projectes empresarials.
  • Garantir davant de les entitats promotores de microcrèdit social l’anàlisi exhaustiu i professional dels projectes d’empresa derivats per a l’accés al finançament.
  • Minimitzar al màxim les exigències de garanties reals de l’operació.
  • Flexibilitzar i relaxar les condicions del crèdit per tal de facilitar el seu retorn durant els primers anys de vida del negoci: tipus d’interès per sota del mercat, possibilitat de negociar la carència, clàusules de renegociació de les condicions en cas d’impagament, etc.

Metodologia[modifica]

Aquests programes són canalitzats directament a través de l’Administració local, amb fons generats a compte d’una partida del pressupost municipal, o a través de convenis amb entitats financeres o fundacions privades que ja tenen programes concrets en aquesta direcció.


Les característiques genèriques, a mode d’exemple, d’un microcrèdit són les següents:
- Import màxim: 25.000 euros
- Fins al 95% del projecte finançat
- Tipus d’interès fix durant tota la vida de l’operació
- Termini d’amortització: 6 anys, de 0 a 6 mesos de carència negociada
- Sense garantia real

Cal fer èmfasi en la no-necessitat de garantia real. A fi de facilitar l’accés al crèdit, la garantia sobre el projecte recau en la viabilitat del pla de negoci presentat i l’anàlisi del perfil dels emprenedors sol·licitants.

Agents implicats[modifica]

  • Empreses i patronals.
  • Ajuntament i consells comarcals (servei de promoció econòmica).
  • Emprenedors o emprenedores.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

  • Liderar o arribar a acords amb altres entitats privades promotores de microcrèdits.
  • Derivar joves a les entitats de microcrèdit.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]