Estratègies de millora educativa/Ajuts en l'àmbit educatiu

ACTUACIÓ 16 — Ajuts en l'àmbit educatiu

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Existeixen diferents tipus d’ajuts per afavorir l’equitat educativa:

 • Ajuts individuals de transport escolar: en els casos d’incompatibilitat horària o de situació geogràfica allunyada, s'ofereixen ajudes per facilitar el desplaçament en vehicle propi o transport públic fins als centres escolars. Es tracta d’ajuts directes regulats per unes bases que tenen en compte la distància i el nombre de viatges diaris.
 • Ajuts individuals de menjador: són ajuts individuals de menjador per a alumnes de 3 a 16 anys de la comarca que visquin situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.
 • Programa municipal de prestacions econòmiques: és un programa de prestacions econòmiques transitòries i no periòdiques per a la cobertura de necessitats bàsiques, sanitàries o escolars, desplaçaments, allotjament i manutencions. Quant als ajuts en l'àmbit escolar, es poden obtenir prestacions per a despeses relatives a: activitats extraescolars, escola bressol, material escolar, reforç psicopedagògics, desplaçaments, etc.

Persones destinatàries[modifica]

 • Alumnat d'ensenyaments obligatoris de centres educatius sufragats amb fons públics i empadronats en algun municipi de la comarca que gestiona l'ajut. S'inclouen l'alumnat matriculat en escoles d’educació especial o unitats de suport a l’educació especial (USEE), o alumnat amb necessitats educatives especials integrat en escoles ordinàries.
 • Persones o unitats familiars que es trobin en situació de precarietat econòmica o en una situació social desfavorable o de dependència i que compleixin els requisits que estableix la normativa.

Objectius[modifica]

 • Afavorir l'equitat educativa.
 • Compensar les desigualtats d'origen de l'alumnat independentment del context econòmic, el social i el territorial de la família on han nascut.
 • Facilitar l'escolarització i l'accés al servei de menjador als alumnes i famílies en situacions de vulnerabilitat social.
 • Pal·liar totalment o parcialment, amb caràcter individualitzat o familiar, situacions de persones afectades per un estat de necessitat i que pateixen risc d'exclusió social.

Metodologia[modifica]

 • Ajuts de menjador i transport: quant a la gestió, els serveis socials de l'ajuntament es fan càrrec de la convocatòria, la recepció i la revisió de les sol·licituds, i el consell comarcal de l'atorgament i el pagament dels ajuts. Pel que fa al finançament, se'n fa càrrec el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a través dels consells comarcals per delegació de competències.
 • Altres ajuts: la convocatòria i el procediment oficial d'atorgament d'ajuts són regulat per normatives. El procediment de convocatòria aprovat, la selecció i l'atorgament de l'ajut són publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).

Agents implicats[modifica]

 • Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 • Consells comarcals (llevat de la ciutat de Barcelona, on els ajuts els gestionen els serveis territorials de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona).
 • Alguns ajuntaments hi intervenen aportant finançament municipal.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • En la majoria de consells comarcals la gestió recau en el servei d'educació i en els ajuntaments, en els serveis socials.
 • Joventut també pot liderar convocatòries més puntuals segons els recursos i les necessitats detectades (ajuts a l'estudi o en l'etapa post-obligatòria, per exemple).

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Experiències