Estratègies de millora educativa/Formació ocupacional

ACTUACIÓ 22 — Formació ocupacional

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Es poden diferenciar dos tipus de formació professional per a l'ocupació:

 • Formació professional per a l'ocupació per a treballadors desocupats (formació ocupacional): programa formatiu adreçat a persones desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.
 • Formació professional per a l'ocupació per a treballadors ocupats (formació contínua): programa formatiu adreçat prioritàriament a treballadors en actiu. Aquesta formació normalment és de curta durada i especialitzada, tant de caràcter transversal com sectorial. També s'hi troba formació relacionada amb carnets professionals, idiomes, prevenció de riscos, etc.

Segons l'acreditació oficial associada al programa formatiu, hi ha cursos de dos tipus, que condueixen a l'obtenció de les titulacions següents:

 • Certificats de professionalitat: document oficial emès pel SOC que acredita que es tenen els coneixements i les habilitats per desenvolupar una activitat laboral de manera correcta i d'acord amb les exigències del mercat laboral.
 • Altres especialitats formatives no conduents a certificats de professionalitat (programes formatius de determinades tasques professionals amb els quals s'obté un certificat d'assistència amb aprofitament emès per l'organisme que promou els cursos).

Persones destinatàries[modifica]

 • La formació ocupacional va adreçada a persones desocupades inscrites al SOC com a demandants d'ocupació.
 • La formació contínua es dirigeix prioritàriament a treballadors en actiu.

Objectius[modifica]

 • Millorar la qualificació professional mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals.
 • Augmentar les oportunitats dels joves usuaris d'obtenir un perfil professional (adient al perfil personal i a les oportunitats del mercat laboral).

Metodologia[modifica]

Els centres de formació professional ocupacional es classifiquen de la manera següent:

 • Centres col·laboradors del SOC: són centres externs que s'acullen a la convocatòria de formació ocupacional anual del SOC.
 • Centres d'innovació i formació ocupacional (CIFO): són centres propis del SOC i imparteixen accions formatives adreçades tant a persones aturades com en actiu.

Agents implicats[modifica]

 • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (impulsa l'activitat)
 • Ajuntament (àrea d’ocupació, educació i joventut)

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

 • Derivar joves.
 • Vincular la formació amb equipaments i iniciatives juvenils.
 • Detectar necessitats entre la població jove: estar alerta a la demanda de formació que fan les persones joves.
 • Fer arribar l'oferta de formació als joves que la demanen.
 • Avaluar, juntament amb l’àrea de promoció econòmica, la inserció laboral dels joves que s'han format.
 • Fer el seguiment de l'itinerari dels joves.
 • Coordinar-se amb la resta d’agents que hi intervenen.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]