Vés al contingut

Estratègies de millora educativa/Protocol d'absentisme escolar

ACTUACIÓ 11 — Protocol d'absentisme escolar

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

És un protocol d'atenció i prevenció de l'absentisme escolar acordat en una comissió de treball en xarxa interdisciplinar i interinstitucional.

Persones destinatàries[modifica]

 • Estudiants i famílies en l'etapa de l'escolarització obligatòria incloent l'etapa d'educació infantil.
 • Estudiants i famílies amb conductes d'absentisme escola en diferents graus i intensitats.
 • Professionals d'atenció directa als estudiants i famílies.

Objectius[modifica]

 • Establir criteris comuns de prevenció de l'absentisme.
 • Reduir les taxes d'absentisme escolar.
 • Intervenir des de l'inici de la situació d'absentisme.
 • Coordinar l'acció de tots els agents implicats i clarificar responsabilitats i funcions.
 • Detectar i prevenir situacions de risc.
 • Obtenir dades quantitatives i qualitatives que ens permetin elaborar mesures concretes d'intervenció així com d'actuació preventiva, documentació de les intervencions.

Metodologia[modifica]

 • Reunions de seguiment de casos, reunions de clarificació de criteris, buidat i estudi de dades i casos.
 • Treball en xarxa mitjançant les comissions socials, establiment d'un circuit d'actuació de cada un dels agents implicats, atenció individualitzada mitjançant un pla de millora individual, treball amb famílies, implicació activa de tots agents socioeducatius (famílies, tutors, tècnics municipals, policia local, etc.).
 • Normativa extensa relativa a competències municipals de vigilància del compliment de l'obligatorietat de l'escolarització de la població entre 6 i 16 anys.

Agents implicats[modifica]

 • Centres educatius: docents, direccions, coordinadors pedagògics, persones referents de l'absentisme escolar.
 • Ajuntaments: tècnic d'educació, tècnic de joventut, educador de serveis socials i policia local. Ho lideren les àrees d'educació i de serveis socials, i col·laboren juntament amb els centres educatius i els serveis educatius territorials.
 • Equips d'atenció psicopedagògica.
 • Altres educadors comunitaris o agents de prevenció.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

El rol de l'àrea de joventut en els plans d'atenció i prevenció de l'absentisme escolar no és rellevant ni tampoc de lideratge. Els protocols d'absentisme escolar els lideren més aviat des de les àrees d'educació i serveis socials dels municipis mitjançant un treball en xarxa amb els centres educatius i els serveis educatius territorials del Departament d'Ensenyament.

L'aportació dels professionals de joventut al treball de l'absentisme escolar pot ser una feina de prevenció i motivació dels joves que participen en les activitats i els equipaments juvenils; o bé la d'aconseguir un vincle socioeducatiu amb els joves amb conductes d'absentisme i esdevenir uns referents per a ells. Des de l'àrea de joventut es pot dur a terme una intervenció d'integració social, de retorn als estudis o, simplement, d'acompanyament i proximitat al jove absentista, mitjançant les activitats de dinamització comunitària i d'atenció socioeducativa en el marc de la programació d'activitats de l'àrea.

Bibliografia[modifica]

García, M. «Abandonament escolar, desescolarització i desafecció» (en català). Finestra Oberta. Fundació Jaume Bofill [Barcelona], 37, 2003.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Recursos
Experiències