Estratègies de millora educativa/Programes de diversificació curricular

ACTUACIÓ 12 — Programes de diversificació curricular

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Els programes de diversificació curricular (PDC) tenen com a finalitat afavorir que l’alumnat que ho requereixi assoleixi els objectius i les competències bàsiques de l'etapa i obtingui el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general i amb una metodologia específica i personalitzada.

Aquests programes comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l'escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres organitzen altres activitats en altres espais.

Persones destinatàries[modifica]

 • Alumnat de 3r i 4t d'ESO (2n si ha repetit un curs) que presenta dificultats generals d’aprenentatge i un nivell baix nivell de competències en la majoria de matèries.

Objectius[modifica]

 • Reduir de l’absentisme escolar.
 • Afavorir l'assoliment dels objectius i les competències bàsiques de l’etapa, i l'obtenció del títol de graduat en ESO, mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum, uns criteris d’avaluació diferents a l’establerta amb caràcter general i una metodologia específica i personalitzada.
 • Promoure que l’alumnat assoleixi un nivell competencial i curricular que li permeti continuar amb garanties la formació posterior.

Metodologia[modifica]

El Departament d'Ensenyament estableix convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per al desenvolupament dels programes que comportin la realització d'activitats fora del centre, que en cap cas no poden ser de tipus laboral o professional.

Hi ha tres modalitats:

 • Aula oberta: es desenvolupen en la seva totalitat en el centre educatiu
 • Projectes singulars: s’estableixen convenis amb ajuntaments perquè un 40% de l’horari lectiu sigui destinat a fer activitats fora del centre.
 • Unitat d’Escolarització Compartida (UEC): s’estableixen convenis amb ajuntaments o amb entitats (el conveni es renova anualment i s’acorda atorgar una quantitat monetària per mòduls d’acció educativa i una quantitat per alumne escolaritzat). La UEC s'adreça a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO o al que tingui com a mínim 14 anys, i que presenti inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social. L’ EAP (Equip d’Assessorament Pedagògic) és qui, juntament amb els centres, determina les derivacions d’alumnes cap a la UEC. Els tutors d’ambdós centres són el vincle principal entre els centres i la UEC.

Agents implicats[modifica]

 • Departament d'Ensenyament: centres educatius i EAP
 • L’ajuntament expressa el seu compromís amb el programa mitjançant la certificació de l’aprovació del Plenari de la signatura del conveni. La importància de l’ajuntament en la signatura dels convenis va més enllà del simple coneixement del projecte, perquè molt sovint l’èxit de la col·laboració de les empreses en el projecte o l’organització de les activitats formatives de caràcter laboral recau en l’ens local.
 • Consell comarcal
 • Equip de Suport a l’Escolarització
 • Equip Bàsic d’Atenció Social

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

L'àrea de joventut pot estar implicada en el desenvolupament del projecte d'Aula oberta o d'un programa de diversificació curricular, amb la qual cosa coordina l'acció amb l'institut o fa el seguiment dels joves, o bé col·labora rebent estudiants acollits a aquest programa com a personal en pràctiques dels seus serveis i activitats.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

Experiències en projectes singulars
 • Projecte Riera. Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta. [Data de consulta: 3 agost de 2016]
Experiències en UEC