Estratègies de millora educativa/Dinamització i difusió de la informació

ACTUACIÓ 01 — Dinamització i difusió de la informació

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

Les actuacions de difusió de la informació educativa van adreçades tant a joves com a famílies, professionals del món de l’educació i professionals de l’orientació acadèmica, i pretenen oferir coneixements amplis i actualitzats de l’oferta d’estudis a Catalunya.

En aquestes actuacions es poden emprar diferents modalitats i eines de comunicació i difusió, com ara:

 1. Fires, jornades o mostres d’educació.
 2. Fullets o guies en suport paper.
 3. Guies o portals virtuals.
 4. Xerrades, tallers o taules rodones presencials amb experts o estudiants veterans.
 5. Campanyes informatives. Accions que es fan per donar a conèixer una informació sobre temàtiques específiques d'interès especial per a les persones joves.
 6. Campanya de prevenció o sensibilització:accions que tenen com a finalitat conscienciar sobre temàtiques específiques que contribueixin a promocionar l’exercici de la ciutadania plena i el desenvolupament i l’autonomia personals.
 7. Sessions informatives d’àmbits temàtics.
 8. Accions combinades.

Dinamització de la informació: les activitats que es fan per dinamitzar la informació comporten cercar-la, elaborar-la, sistematitzar-la, actualitzar-la, classificar-la i catalogar-la sempre amb la intenció que aquesta informació arribi a la població diana definida de la forma més eficaç.

Difusió de la informació: una vegada elaborada la informació amb el suport considerat més adient per a cada contingut i per a cada segment de la població, en el moment en què sigui necessari, comença la divulgació de la informació presentant-la en espais físics o virtuals.

Persones destinatàries[modifica]

 • Persones joves, ja siguin estudiants o no
 • Famílies dels joves
 • Professionals que treballen de forma directa o indirecta amb joves

Objectius[modifica]

 • Facilitar que la informació arribi a la població diana definida.
 • Donar resposta als interessos, les demandes i les necessitats de les persones joves vinculades.
 • Facilitar l’accés als serveis d’orientació i assessorament, i promoure’n la utilització com a espais d’atenció individualitzada.
 • Afavorir la creació de descentralitzacions que generin més proximitat i apropament al territori.
 • Facilitar el treball en xarxa i els sistemes de col·laboració amb agents, institucions o entitats que treballen amb joves per promoure la integralitat en l’atenció.

Metodologia[modifica]

Per identificar quins són els agents del territori que tenen informació rellevant per a l'objectiu i establir-hi un marc de col•laboració (ja sigui per compartir tasques o per traspassar informació), cal fer un treball en xarxa interdepartamental i interinstitucional.Les aliances establertes amb els agents mitjançant el treball en xarxa són clau per assegurar que la difusió arribaal màxim denombre de persones que hi puguin estar interessades, i també per facilitar l’accés a recursos addicionals com especialistes, espais, etc.

Per tal de fer arribar la informació al màxim denombre de persones, cal descentralitzar la informació. Una opció és crearpunts descentralitzatsque es puguin desplaçar allocs diversos. Un exemple són les fires o mostres especialitzades en una temàtica. Per ser presents en una fira o mostra, cal pensar en un espai ampli on encabir-hi els expositors, els espais d'assessorament, altres espais per a xerrades o taules rodones, etc.

Els professionals han d’identificar quines són les necessitats de suport que pot tenir la població diana per accedir a informació elaborada, i han de dissenyar les accions de dinamització i difusió de la informació que puguin facilitar l’accés i despertar l’interès. Aquestes accions es dissenyen per la demanda puntual expressada per la població diana, perquè els professionals en detecten la necessitat o per ser un fet recurrent i que es repeteix en el temps.Per dur a terme la dinamització calen informadors, orientadors, assessors i altres professionals del territori, així com joves que participin en la dinamització i la difusió (corresponsals, delegats...).

Els professionals han de promoure la participació de la població diana en tot el procés de dinamització i difusió de la informació d’aquest tipus d’accions. Sempre que sigui possible, pretenen ajustar-se a les necessitats de la població diana tan bé com puguin. Molts municipis treballen amb grups d'estudiants o de joves, grups d'antenes o de corresponsals.

Agents implicats[modifica]

 • Especialment les àrees i els serveis de joventut (ajuntaments i consells comarcals)
 • Serveis territorials del Departament d'Ensenyament
 • Àrea de Joventut i Educació de la Diputació de Barcelona (suport)
 • Entitats
 • Joves

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

La difusió i la dinamització de la informació són competències que comporten una gestió directa des de l’àrea de joventut, així doncs, podem dir que justament té competència directa i el pes de la seva gestió i realització recau sobre els professionals de joventut.

L'àrea de joventut pot assumir tant un rol d’impulsor i de coordinador de l'actuació com un rol de col·laborador puntual (que porta els fullets a l'institut, que apropa la iniciativa i la informació als joves, etc.). També és important el treball en xarxa previ que s’hi fa.

És important la implicació de l’àrea de joventut en aquesta actuació perquè pot fer d’enllaç amb col•lectius de joves que estan més allunyats del sistema educatiu, i perquè pot desenvolupar un rol que motivi a ampliar estudis i millorar el perfil formatiu i l'ocupabilitat d’alguns joves.

Bibliografia[modifica]

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. «Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove» (PDF) (en català). Agència Catalana de la Joventut. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya, 2016.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

El programa Punts d'Informació i Dinamtizació en els Centres d'Educació Secundària (PIDCES) és un programa de descentralització de la informació i dinamització als centres d’ensenyament. Les accions són diverses i  han anat canviant conforme s’han anat modificant les necessitats dels joves, però el  funcionament es basa en la dispensació d’informació del PIJ als centres per mitjà de les cartelleres i un punt d’informació setmanal presencial a l’hora de l’esbarjo .És doncs un espai d'atenció presencial estable a l'institut que posa a l'abast dels i les joves tota aquella informació i recursos juvenils que en l'àmbit municipal i en l'extramunicipal poden obtenir, així com promoure experiències de participació en el seu entorn proper.

Experiències "Jornades d’orientació"        
Experiències "Fires"
Experiència "Guia de recursos educatius"
 • Guia de Recursos Educatiu i Laborals del Territori. Projecte mancomunat de vuit municipis petits de l'Anoia Sud. [Data de consulta: 6 juny 2016].
  És un exemple de com pot ser una guia per a joves que no han acreditat l'ESO on es recull tota l'oferta postobligatòria del territori. Es pot descarregar en línia i es lliura en format paper a tots els estudiants de 4t d'ESO de l'Anoia Sud.
Recursos per a la dinamització i difusió de la informació