Estratègies de millora educativa/Orientació i assessorament acadèmics

ACTUACIÓ 02 — Orientació i assessorament acadèmics

Torneu a la taula Dimensions, estratègies i actuacions.

Descripció[modifica]

L’orientació s’entén com una acció informativa del professional que dóna resposta a la demanda específica mitjançant una informació adequada a les necessitats concretes de les persones joves, però sense entrar en el segon nivell de resolució d’aspectes específics entorn d’una situació personal o d’un itinerari.

L’assessorament és l’acció mitjançant la qual es proporcionen tots els recursos que poden ser d’utilitat per tal de resoldre la demanda i solucionar una situació específica entorn d’un tema concret. Bàsicament, es du a terme a través de l’atenció presencial individualitzada per part d’un professional especialista en la temàtica.

L’orientació i l’assessorament acadèmics s’inicien a partir d’una demanda d’una persona jove, un familiar seu o un professional que treballi amb persones joves, d’una demanda detectada o d’una derivació d’un altre servei.

Persones destinatàries[modifica]

 • Persones joves, ja siguin estudiants o no
 • Famílies dels joves
 • Professionals que treballen de forma directa o indirecta amb joves

Objectius[modifica]

 • Facilitar la transformació de la informació en coneixement, atenent a la diversitat.
 • Desenvolupar la capacitat de la persona jove per analitzar i usar la informació rebuda, i fomentar-ne l’autonomia per a la presa de decisions del seu itinerari formatiu i el laboral.
 • Incidir en la lluita contra l’abandonament escolar prematur, i facilitar el desenvolupament personal que afavoreixi la continuïtat en la formació o la reinserció al sistema educatiu.
 • Millorar el coneixement de les competències i habilitats dels mateixos joves per a una òptima presa de decisions de l’itinerari vital.
 • Afavorir l'ocupabilitat de la ciutadania i donar suport a la inserció laboral i a la reinserció educativa.
 • Contribuir a evitar la reproducció de les desigualtats i promoure l’equitat.

Metodologia[modifica]

En relació amb les persones, l’orientació pot ser individual o grupal.

 • Orientació grupal: és la destinada a un grup de persones que tenen necessitats d’orientació compartides. El grup és un element incentivador, ja que fa emergir molts i diversos elements d’anàlisi i treball a partir de la posició que adopten, les opinions i les experiències dels membres que el componen. Es realitza a través de sessions amb grups reduïts.
 • Orientació individual i assessorament: és l’orientació destinada al subjecte únicament per tal que disposi del coneixement convenient per analitzar i valorar diferents variables i alternatives, i prendre decisions en relació amb el propi procés. Té la força que tot el contingut de treball fa referència directa a les necessitats i les opcions de la persona en relació amb el context. Principalment es realitza a través d’entrevistes.

S’ha de tenir present la integralitat de les actuacions i la capacitat de treball en xarxa. Com a premissa bàsica, els orientadors i assessors han de tenir sempre present que les demandes informatives es resolen atenent a la diversitat (cultural, de gènere, d’origen, d’origen ètnic, de classe social, etc.), amb voluntat transformadora per promoure la igualtat d’oportunitats.

En molts casos, és necessari una feina prèvia de clarificar quina és la demanda real que presenta el jove i quina és la veritable necessitat, de vegades oculta en una primera consulta. Només d’aquesta manera l’orientador pot donar una resposta integral i ajustada a la necessitat real.

Cal tenir un interès especial a afavorir l'accés als serveis als col·lectius més vulnerables, per tant, cal treballar amb xarxa amb els educadors i educadores de carrer, els centres oberts, els serveis socials i la unitat d’escolarització compartida (UEC). D’altra banda, també es pot plantejar descentralitzar l’orientació i aproximar-nos als instituts d’ensenyament secundari.

Agents implicats[modifica]

 • Departament d'Ensenyament: tutor del centre educatiu, psicopedagog del centre educatiu i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).
 • Serveis municipals d’educació: programes o serveis d’orientació municipals o comarcals, programes d’orientació de promoció econòmica i benestar social, serveis de desenvolupament local i dispositius locals d’inserció.
 • Serveis de joventut: punts d'informació juvenil i oficines joves.
 • Els tècnics i els professionals de joventut poden donar una resposta integral a les demandes dels joves, ja que tenen coneixements amplis i diversos no només en temes educatius, sinó també en altres àmbits que afecten les persones joves.

El rol de l'àrea de joventut en aquesta actuació[modifica]

El rol que ha de tenir en aquesta actuació pot ser molt rellevant. Us detallem un seguit d’accions i finalitats que es poden portar a terme directament des de joventut:

 • Vetllar perquè l’orientació arribi a tots als joves.
 • Establir canals de comunicació amb els centres educatius per poder complementar l’orientació acadèmica que es dóna des dels instituts.
 • Facilitar, potenciar i coordinar la col·laboració entre diferents ens i agents educatius i crear xarxes per a l’orientació. D’aquesta manera, es poden garantir millors serveis d’orientació, de més qualitat i més eficients, que prioritzin els joves que estan en risc, que presenten indicis d’estar-hi o que han abandonat prematurament els estudis.
 • Dissenyar, en col·laboració amb els tècnics d’educació, programes d’orientació des del punt de vista municipal o comarcal.
 • Participar en les fires d’ensenyament oferint espais d’orientació i assessorament acadèmics.

Bibliografia[modifica]

Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. «Guia per al desplegament operatiu de la qualitat de l’atenció jove» (PDF) (en català). Agència Catalana de la Joventut. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya, 2016.

Enllaços externs (experiències i recursos a Catalunya)[modifica]

 • Orientació acadèmica dels Punts d’Informació Juvenil (PIJ)'. Hi ha PIJ que disposen de professionals amb coneixements sobre orientació educativa i en alguns d’ells el jove pot rebre assessorament individualitzat en resposta a les seves necessitats d’orientació.
 • Centre d'Assessorament Acadèmic per a Joves de Barcelona (CAAJ). Ajuntament de Barcelona. [Data de consulta: 6 juny 2016]
  Servei que ofereix tot un ampli ventall d’informació sobre estudis, titulacions, beques,... i proporciona la possibilitat de rebre orientació i assessorament sobre el futur acadèmic i professional. Un equip de professionals especialistes en la matèria atenen als joves i els hi dóna el suport que necessiten.
 • Oficines joves (OJ). Direcció General de Joventut. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 7 juny 2016] Les OJ disposen de personal tècnic especialitzat i format en orientació educativa per realitzar assessoraments individualitzats així com del recurs d’un Servei d’Orientació Educativa professional format per psicòlegs i psicopedagogs de l’Associació Catalana d’Orientadors. El jove que s’adreça a una OJ comarcal pot optar a una cita amb un psicòleg o psicopedagog per tal de rebre un assessorament individualitzat per part d’un professional qualificat el qual es desplaçarà a l’oficina per atendre la demanda del jove i realitzar un informe orientador.
 • Guiding Cities o Ciutats Orientadores. Diferents països europeus. (català, castellà, angles i altres idiomes) [Data de consulta: 7 juny 2016]
  Projecte europeu que pretén unir a responsables polítics i a les parts interessades en l’àmbit de l’educació i l’orientació per a dibuixar i crear un model d’orientació per a promoure una política coherent i la planificació estratègica i de respondre a les necessitats complexes en la lluita contra l’abandonament escolar.
 • Pla Pilot d’Orientació. Diputació de Barcelona. [Data de consulta: 7 juny 2016]
  La Diputació de Barcelona impulsa, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, el Pla Pilot d'Orientació de suport a les transicions educatives. Es tracta d'un marc d'actuacions adreçades a complementar la tasca d'orientació educativa dels ens locals amb l'objectiu de contribuir a la reducció de l'abandonament escolar prematur.
 • Orientació Educativa de la XTEC. Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya. [Data de consulta: 7 juny 2016]
  Web dedicat a l'orientació educativa que ofereix una sèrie de recursos per a la tasca d'orientació que es realitzen als centres educatius, com ara normativa, documentació de referència, pràctiques educatives d'orientació, etc.