Vés al contingut

Viquiprojecte:IES Clara Hammerl/Recorregut 4t ESO

IES Clara Hammerl de Pollença
Viquiprojecte de Matemàtiques de Secundària
Aquesta pàgina exposa els continguts relatius al recorregut de 4t d'ESO del Viquiprojecte.


Ordre Temporització Unitat didàctica Projectes Continguts
1 3 setmanes Nombres enters i racionals
 1. Fraccions
 2. Fraccions equivalents. Simplificació
 3. Operacions amb fraccions
 4. Potències de fraccions
 5. Pas de fracció a decimal
 6. Fracció generatriu
 7. Nombres racionals
2 3 setmanes Nombres decimals
 1. Nombres decimals
 2. Sistema de numeració decimal
 3. Representació sobre la recta
 4. Operacions amb nombres decimals
3 3 setmanes Nombres reals
 1. Nombres irracionals
 2. Nombres reals
 3. Intervals
 4. Aproximació i error
 5. Potències
 6. Potències d'exponent natural
 7. Potències d'exponent enter
 8. Potències d'exponent fraccionari
 9. Operacions amb potències
 10. Potències de 10
 11. Notació científica
 12. Operacions en notació científica
 13. Representació dels nombres a la recta numèrica
 14. Radicals (o arrels)
 15. Operacions amb arrels
 16. Racionalització de radicals
 17. Nombre d'arrels
 18. Radicals equivalents
 19. Expressions radicals
 20. Simplificació i reducció de radicals
 21. Operacions amb expressions radicals
4 3 setmanes Problemes aritmètics
 1. Proporcionalitat directa
 2. Raons i proporcions
 3. Magnituds directament proporcionals
 4. Repartiments proporcionals directes
 5. Percentatges
 6. Càlculs amb percentatges
 7. Proporcionalitat inversa
 8. Magnituds inversament proporcionals
 9. Repartiments proporcionals inversos
 10. Proporcionalitat composta
 11. Interés compost
5 3 setmanes Expressions algebraiques
 1. Expressions algebraiques
 2. Simplificació d'expressions algèbriques
 3. Reducció de termes en una suma algebraica
 4. Supressió de parèntesis en una suma algebraica
 5. Desenvolupament d'un producte: propietat distributiva
 6. Desenvolupament d'un producte: aplicació doble de la propietat distributiva
 7. Factor comú
 8. Valor numèric d'una expressió algèbrica
 9. Expressions algèbriques equivalents
 10. Fraccions algebraiques
 11. Valor numèric
 12. Simplificació de fraccions algèbriques
 13. Suma i deferència de fraccions algèbriques
 14. Producte i quocient de fraccions algèbriques
 15. Monomis
 16. Grau d'un monomi
 17. Suma i resta de monomis
 18. Producte i quocient de monomis
 19. Polinomis
 20. Valor numèric d'un polinomi
 21. Grau d'un polinomi
 22. Ordenació de polinomis
 23. Expressió reduïda d'un polinomi
 24. Polinomis complets i incomplets
 25. Suma i resta de polinomis
 26. Producte de polinomis
 27. Potències de polinomis
 28. Divisió de polinomis per monomis
 29. Divisió de polinomis
 30. Divisió per x-a. Regla de Ruffini
 31. Teorema del residu i del factor
 32. Nombre d'arrels d'un polinomi
 33. Càlcul de les arrels enteres d'un polinomi
 34. Factorització de polinomis
 35. Aplicacions dels polinomis
 36. Identitats
 37. Identitats notables
6 3 setmanes Equacions i inequacions
 1. Equacions equivalents
 2. Transposició de terms a una equació
 3. Equacions de primer grau
 4. Equacions de primer grau amb denominadors
 5. Equacions de primer grau que semblen de segon
 6. Equacions de segon grau
 7. Nombre de solucions
 8. Simplificacions abans d'aplicar la fórmula
 9. Resolució d'equacions incompletes de segon grau
 10. Resolució de l'equació completa de segon grau
 11. Propietats de les solucions
7 3 setmanes Sistemes d'equacions
 1. Sistemes d'equacions
 2. Equacions amb dues incògnites
 3. Sistemes equivalents
 4. Nombre de solucions d'un sistema lineal
 5. Què és resoldre un sistema
 6. Solució gràfica d'un sistema
 7. Mètode de substitució
 8. Mètode d'igualació
 9. Mètode de reducció
 10. Regles pràctiques per resoldre sistemes lineals
8 3 setmanes Funcions. Característiques

Economia domèstica

 1. Funcions i gràfics
 2. Imatges i antiimatges
 3. Domini i recorregut
 4. Punts de tall amb els eixos
 5. Creixement i decreixement. Màxims i mínims.
 6. Funcions parells i imparells (simetria)
 7. Tendències d'una funció
 8. Funcions periòdiques
 9. Continuitat i discontinuïtats
 10. Expressió analítica d'una funció
 11. Algunes funcions interessants
9 3 setmanes Les funcions lineals

Economia domèstica

 1. Les funcions afins
 2. La funció constant (y=c)
 3. La funció lineal (y=mx)
 4. La funció afí (y=mx+n)
 5. Aplicacions de les funcions lineals i afins
 6. Equació d'una recta
 7. Pendent d'una recta
 8. Determinació d'una recta conegut el pendent i un punt
 9. Recta que passa per dos punts
 10. Forma general de l'equació d'una recta
 11. Intersecció de dues rectes. Rectes secants i paral·leles
10 3 setmanes Altres funcions elementals

Economia domèstica

Funcions quadràtiques

11 3 setmanes La semblança. Aplicacions

Habitatges

 1. Figures semblants
 2. Polígons semblants
 3. Teorema de Tales
 4. La semblança en els triangles rectangles
 5. Escales
12 3 setmanes Geometria analítica

Habitatges

 1. Vectors en el pla
 2. Transformacions geomètriques
 3. Translacions. Translacions successives.
 4. Girs. Girs successius
 5. Simetries axials
 6. Simetries centrals
 7. Simetries i coordenades
 8. Homotècies
 9. Composició de moviments
 10. Mosaics, sanefes i rosetons
 11. Simetries
 12. Plans de simetria
 13.  Eixos i centres de simetria en les figures
13 3 setmanes Estadística

Informació genètica

 1. Estadística
 2. Població i mostra
 3. Variables estadístiques
 4. Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades
 5. Freqüencia de dades agrupades en classes
 6. Elaboració d'una taula de freqüències
 7. Gràfic adequat al tipus d'informació
 8. Paràmetres de centralització
 9. Mitjana aritmètica
 10. Mediana
 11. Moda
 12. Paràmetres de dispersió
 13. Rang
 14. Variancia i desviació típica
 15. Coeficient de variació
 16. Càlcul de i
  1. Valors atípics
 17. Coeficient de variació
 18. Paràmetres de posició
 19. Mediana
 20. Quartils
 21. Sèries temporals
14 3 setmanes Càlcul de probabilitats
 1. Atzar i probabilitat
 2. Espai mostral
 3. Esdeveniment aleatoris
 4. Tipus d'esdeveniments
 5. Operacions amb esdeveniments
 6. Dependència i independència d'esdeveniments
 7. Tècniques de recompte. Diagrama d'arbre.
 8. Probabilitat d'un esdeveniment
 9. Propietats de la probabilitat
 10. Probabilitat de la unió d'esdeveniments
 11. Probabilitat d'esdeveniments en experiments compostos
 12. Probabilitats en experiències regulars. Llei de Laplace
 13. Probabilitats en experiències amb instruments irregulars