Matemàtiques (nivell ESO)/Població i mostra

Població[modifica]

La població és el conjunt d'individus sobre els quals s'aplica un estudi estadístic.

Mostra[modifica]

Com que sovint no es pot valorar a tots els individus d'una població, s'han de triar certs individus que puguin representar tota la població. Una mostra és qualsevol subconjunt de la població.

Representativitat[modifica]

D'una mateixa població es poden treure moltíssimes mostres diferents i cada una pot donar a resultats diferents. El que interessa sempre és que la mostra sigui representativa de la població, és a dir, que els resultats inferits de la mostra puguin extrapolar-se al conjunt de tota la població d'una manera fiable.