Vés al contingut

Viquiprojecte:IES Clara Hammerl/Recorregut 1r ESO

IES Clara Hammerl de Pollença
Viquiprojecte de Matemàtiques de Secundària
Aquesta pàgina exposa els continguts relatius al recorregut de 1r d'ESO del Viquiprojecte.
Ordre Temporització Unitat didàctica Projectes Continguts
1 3 setmanes  Els nombres naturals Nutrició en números
 1. Els nombres naturals
 2. Sistema de numeració egipci
 3. Sistema de numeració romà
 4. Sistema de numeració decimal
 5. Operacions bàsiques amb nombres naturals
 6. Operacions combinades amb nombres naturals
 7. Arrel quadrada
2  3 setmanes  Potències i arrels
 1. Potències
 2. Potències d'exponent natural
 3. Potències d'exponent enter
 4. Operacions amb potències
 5. Potències de 10
 6. Notació científica
3 3 setmanes Divisibilitat

Observem l'univers

 1. Divisibilitat
 2. Nombres primers i nombres composts
 3. Mínim comú múltiple
 4. Màxim comú divisor
4  3 setmanes Els nombres enters
 1. Nombres enters
 2. Suma i resta de nombres enters
 3. Multiplicació i divisió de nombres enters
 4. Operacions combinades amb nombres enters
 5. Arrel quadrada
5 3 setmanes Els nombres decimals

Observem l'univers

 1. Nombres decimals
 2. Sistema de numeració decimal
 3. Representació sobre la recta
 4. Operacions amb nombres decimals
 5. Arrel quadrada
 6. Aproximació i error
 7. Representació dels nombres a la recta numèrica
6 3 setmanes El sistema mètric decimal
 1. Massa, longitud...
7 3 setmanes Les fraccions

La cuina

 1. Fraccions
 2. Fraccions equivalents. Simplificació
 3. Pas de fracció a decimal
 4. Fracció generatriu
8 3 setmanes Operacions amb fraccions
 1. Operacions amb fraccions
 2. Potències de fraccions
 3. Arrel quadrada
9 3 setmanes Proporcionalitat i percentatges
 1. Proporcionalitat directa
 2. Raons i proporcions
 3. Magnituds directament proporcionals
 4. Repartiments proporcionals directes
 5. Matemàtiques (nivell ESO)/Percentatges/
 6. Càlculs amb percentatges
 7. Proporcionalitat inversa
 8. Magnituds inversament proporcionals
 9. Repartiments proporcionals inversos
10 3 setmanes Àlgebra
 1. Expressions algebraiques
 2. Simplificació d'expressions algèbriques
 3. Reducció de termes en una suma algebraica
 4. Supressió de parèntesis en una suma algebraica
 5. Valor numèric d'una expressió algèbrica
 6. Expressions algèbriques equivalents
 7. Monomis
 8. Grau d'un monomi
 9. Suma i resta de monomis
 10. Producte i quocient de monomis
 11. Equacions equivalents
 12. Transposició de terms a una equació
 13. Equacions de primer grau
 14. Equacions de primer grau amb denominadors
11 3 setmanes  Rectes i angles
 1. Angles d'un polígon
 2. Sistema sexagesimal
 3. Matemàtiques (nivell ESO)/Operacions en el sistema sexagesimal/
12 3 setmanes Figures geomètriques

Habitatges

 1. Figures planes
 2. Simetries
 3. Simetries axials
 4. Simetries centrals
 5. Simetries i coordenades
 6.  Eixos i centres de simetria en les figures
 1. Triangles: rectes i punts notables
 2. Teorema de Pitàgores. Aplicacions
 3. Teorema de l'altura
 4. Teorema del catet
 5. Quadrilàters
 6. Polígons regulars
 7. Distàncies en els polígons.
 8. Cossos geomètrics
 9. Poliedres
 10. Elements d'un poliedre
 11. Poliedres regulars
 12. Cilindres
 13. Cons
 14. Troncs de con
 15. Esferes
 16. Seccions de l'esfera
 17. Rotació de la Terra: coordenades geogràfiques


13 3 setmanes Àrees i perímetres

Habitatges

 1. Àrees
 2. Àrees dels polígons
 3. Àrea del cercle
 4. Àrea d'un sector circular
 5. Perímetres
 6. Perímetres dels polígons.
 7. Longitud de la circumferència
 8. Longitud d'un arc de circumferència
14 3 setmanes Gràfics de funcions

Economia domèstica

 1. Funcions i gràfics
 2. Imatges i antiimatges
 3. Domini i recorregut
 4. Punts de tall amb els eixos
 5. Creixement i decreixement. Màxims i mínims.
 6. Algunes funcions interessants
15 3 setmanes Estadística
 1. Estadística
 2. Població i mostra
 3. Variables estadístiques
 4. Freqüència absoluta i relativa. Freqüències acumulades
 5. Elaboració d'una taula de freqüències
 6. Matemàtiques (nivell ESO)/Gràfics estadístics
 7. Paràmetres de centralització
 8. Mitjana aritmètica
 9. Mediana
 10. Moda
 11. Paràmetres de dispersió
 12. Rang
 13. Matemàtiques (nivell ESO)/Desviació mitjana