Matemàtiques (nivell ESO)/Fraccions

Cinc vuitens de pastís de poma

En àlgebra, una fracció (o nombre fraccionari) consisteix en una quantitat dividida per una altra quantitat.

Per exemple, la fracció "tres dividit entre quatre", "tres entre quatre" o "tres quarts" pot escriure's de qualsevol d'estes formes:

 • 3 ÷ 4
 • 3 : 4
 • 3 / 4

Tipus de fraccions[modifica]

Hi ha molts tipus de fraccions.

Una fracció comuna és un nombre racional escrit com un nombre enter (el numerador) dividit per un enter no nul (el denominador]]. Hi ha diverses subcategories de fraccions comunes:

 • Fracció irreductible: Fracció comuna el numerador del qual és enter, el denominador és enter positiu i el màxim comú divisor dels dos és 1 (és a dir, el numerador i el denominador són primers entre si).
 • Fracció pròpia: Fracció comuna que té un valor comprés entre zero i 1.
 • Fracció impròpia: Fracció comuna major que 1.
 • Fracció unitària: Fracció comuna de numerador 1.
 • Fracció egípcia: Suma de fraccions unitàries.
 • Fracció decimal: Fracció el denominador del qual és una potència de deu. També pot ser una fracció expressada en base 10, en contraposició amb les fraccions binàries i la resta de fraccions que estan expressades en altres sistemes de numeració.
 • Fracció mixta: Suma d'un enter i una fracció pròpia. Les fraccions mixtes es poden expressar com a fraccions impròpies.
 • Una fracció irracional és, atès que totes les fraccions han de poder ser expressades com a fraccions vulgars, un terme contradictori. Un nombre irracional és, per definició, no racional, és a dir, no pot ser expressat com una fracció vulgar.
 • Una fracció contínua és una expressió com aquesta:
on els ai són enters positius.
 • Fracció composta: Fracció on el numerador o denominador (o els dos) conté al seu torn fraccions.
 • Fracció parcial: La que pot usar-se per a descompondre una funció racional.

Exemples[modifica]