Equipats per a la vida/Aproximació a les 10 habilitats

Aproximació a les 10 habilitats
ÍNDEX DE
CONTINGUTS
Consideracions prèvies
Aproximació a les 10 habilitats
Fitxes de contingut
Activitat 1
Activitat 2
Activitat 3
Activitat 4
Activitat 5
Activitat 6
Activitat 7
Activitat 8
Activitat 9
Activitat 10

Nota dels autors
Bibliografia

Les habilitats per a la vida són com una navalla multiusos: per si soles no són bones, però et donen eines per a ser millor en funció de la finalitat. Les habilitats per a la vida ens han de servir com a pont.

Les habilitats s’apliquen a 3 àmbits: - relacions amb un/a mateix/a - relacions amb altres persones - relació amb els entorns i tenen capacitat TRANSFORMADORA.


Aproximació a les 10 HABILITATS PER A LA VIDA

Exposem les 10 Habilitats per la vida, segons la OMS (2003), classificades en tres grans grups:

Habilitats interpersonals i de comunicació

1. Habilitats de comunicació interpersonal: comunicació verbal i no verbal, escolta activa, expressió de sentiments, donar i rebre feedback sense culpabilitzar. Es relaciona amb la comunicació efectiva o assertiva.

2. Habilitats per a la negociació o refús: capacitat de negociació, gestió de conflictes i assertivitat. S’enmarca en les relacions interpersonals.

3. Empatia: escoltar i comprendre les necessitats i circumstàncies d’altres persones i expressar aquesta compressió. Es tracta de desconnectar dels propis pensaments per debilitar els prejudicis i millorar la comprensió de la situació de l’altre sense censura.

4. Habilitats per a la col•laboració i el treball en equip: expressar respecte cap a les contribucions dels altres i els estils diferents; avaluar les pròpies capacitats i desenvolupar competències que contribueixin al treball en equip.

5. Habilitats per a l’advocació i defensa: influir i persuadir; treballar en xarxa i motivar altres persones.

Habilitats per a la presa de decisions i el pensament crític

6. Habilitats per a la presa de decisions i la solució de problemes: obtenir informació; avaluar les conseqüències futures que tenen les accions d'avui en la pròpia persona i en els altres, buscar solucions alternatives als problemes i anàlisi de la influència dels valors i les actituds sobre la motivació d’un mateix i dels altres.

7. Habilitats per al pensament crític: analitzar la influència dels iguals i dels mitjans de comunicació; analitzar les creences, actituds, normes socials i valors que ens afecten; identificar la informació rellevant i les fonts d’informació.

Habilitats d’afrontament i gestió d’un mateix

8. Habilitats per augmentar l’autoestima i l’autocontrol intern: Treballen l’autoconfiança, el fet d’assumir responsabilitats i prendre el control personal per provocar canvis: construir l’autoestima i l’autoconfiança; promoure l’autoconsciència incloent el coneixement dels drets, les influències, els valors, les actituds, les fortaleses i les debilitats personals; es pot concretar en la capacitat per definir objectius i autoavaluar-se.

9. Habilitats per al gestió de les emocions i sentiments: Lidiar amb les pròpies emocions, per exemple maneig de la ira; afrontament del dolor i l'ansietat. Es considera bàsica per fer front a la pèrdua, l'abús i el trauma.

10. Habilitats per al gestió de l'estrès: Es relaciona amb la gestió del temps, les expectatives i les projeccions. Te a veure amb treballar el pensament positiu, i les tècniques de relaxació.