Vés al contingut

Introducció a pàgines web

Introducció a Internet

[modifica]

Hem d'entendre Internet com un mètode d'interconnexió d'ordinadors (i altres aparells electrònics, com PDA, mòbils,....) basat en un conjunt de protocols anomenats TCP/IP (protocol de control de transmissió/protocol d'Internet). També es coneix Internet com la "xarxa de xarxes".

Es pot definir El Web o WWW (World Wide Web) com una xarxa de pàgines escrites en hipertext amb el lleguatge de marcatge HTML, i connectades entre si, de manera que formin un sol cos de coneixement fàcilment navegable. Per accedir-hi, l'unica eina indispensable és un navegador web.

No hem de confondre WWW amb Internet.

El web es basa en tres estàndards per funcionar:

  1. L'URL (Localitzador Uniforme de Recursos) que s'encarrega de donar una adreça única per tal de localitzar cada pàgina.
  2. L'HTTP (Protocol de Transferència d'Hiper Text) és el protocol que especifica la manera com s'enviarà i es rebrà la informació entre el navegador i el servidor.
  3. L'HTML (Llenguatge de marcat d'hipertext) és un mètode per especificar com s'ha de veure aquesta informació al navegador.

En català, quan es parla del web en masculí es fa referència al sistema, però quan es parla del web en femení es fa referència a només una de les pàgines del sistema.

Concepte de pàgina Web

[modifica]

Una pàgina web és un document de la World Wide Web, normalment escrit en el lleguatge o codi denominat HTML i amb extensions de fitxer .html o .htm. El seu contingut es coneix com a hipertext, que significa que la informació de la pàgina conté enllaços -també denominats hipervincles- per facilitar la navegació d'una pàgina o secció a una altra.

Les pàgines web que consisteixen en text estàtic normalment utilitzen l'extensió de l'arxiu .htm o .html. Ara bé, hi ha altres pàgines denominades "dinàmiques", que a partir d'una sèrie d'instruccions, construeixen al moment la pàgina web amb la informació sol·licitada. Aquestes pàgines tenen la extensió propia del llenguatge o tecnologia que s'ha utilitzat per a crear el codi, com .php (PHP), .jsp (JavaServer), etc.

Disseny de Pàgines web

[modifica]

Les pàgines web poden ser més grans que la finestra del navegador web. Per això fan servir l'ús de barres de desplaçament. Normalment el moviment en la pàgina es vertical, com per exemple aquesta pàgina. És menys usual, però interessant, el desplaçament horitzontal. Exemple d'aquest tipus de pàgina: www.insdustriaszero ((es)).

Una pàgina web pot ser també un conjunt de marcs (en anglès: frameset, codi html: <frameset>). Cada un dels marcs conté una pàgina web individual. La seva utilitat és mantenir una part del contingut sempre visible.

Lloc web

[modifica]

Un lloc web és una col·lecció de pàgines web emmagatzemades en un directori o entre directoris relacionats d'un servidor web. Cada lloc web inclou un pàgina index, que normalment s'anomena index.html.

Consideració

[modifica]

Una consideració en dissenyar i provar pàgines web és que aquestes haurien de complir les recomanacions per la correcció d'HTML, CSS i altres estàdards definits pel World Wide Web Consortium (W3C). La iniciativa d'accessibilitat web: http://www.w3.org/


Una curiositat: l'any 1969 hi havia 4 servidors d'Internet, i en setembre de 2006 n'hi havia 439.386.364!