El Com es fa de l'APT/Treballar amb els paquets font

Descàrrega de paquets font[modifica]

És molt comú en el món de programari lliure l'estudi del codi font o fer correccions a codi erroni. Per a fer això, necessitareu descarregar la font del programa. El sistema APT proveeix d'una senzilla manera per a obtenir el codi font de la majoria de programes continguts en la distribució, inclosos tots els fitxers necessaris per a crear un .deb per al programa.

Un altre ús comú de les fonts de Debian és el d'adaptar una versió més recent d'un programa, des de la distribució unstable, per exemple, per a usar-lo amb la distribució stable. La compilació d'un paquet dintre de stable generarà fitxers .deb amb les dependències ajustades per a coincidir amb els paquets disponibles en dita distribució.

Per aconseguir això, l'entrada deb-src en el vostre /etc/apt/sources.list haurà d'apuntar cap a unstable. Aquesta haurà d'estar habilitada (sense comentar). Consultar la secció El fitxer /etc/apt/sources.list, Secció 2.1.

Per a descarregar un paquet font, haureu d'usar el següent comandament:

  $ apt-get source nom_paquet

Això us descarregarà tres fitxers: Un .orig.tar.gz, un .dsc i un .diff.gz. En el cas de paquets fets específicament per Debian, l'últim d'aquests fitxers no serà descarregat i el primer usualment no tindrà "orig" en el nom.

El fitxer .dsc és usat per dpkg-source per a desempaquetar la font del paquet en el directori nompaquet-versió. Amb cada paquet font descarregat existeix un directori debian/ que conté els fitxers necessaris per a la creació del paquet .deb corresponent.

Per a construir automàticament el paquet que s'està descarregant, tan sols heu d'afegir -b a la línia d'ordres, d'aquesta manera:

  $ apt-get -b source nom_paquet

Si decidiu no crear el .deb en temps de descàrrega, podreu crear-lo més tard executant:

  $ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

des del directori que ha estat creat després de descarregar el paquet. Per a instal·lar el paquet que ha estat creat pels anteriors comandaments, s'haurà d'emprar el sistema de gestió de paquets directament, d'aquesta manera:

  # dpkg -i fitxer.deb

Hi ha una diferència entre el mètode apt-get source i les seves altres opcions. El mètode source pot ser usat per usuaris normals, sense necessitar poders especials de root. Els fitxers són descarregats al directori des del que es crida al comandament apt-get source package.

Paquets necessaris per a compilar un paquet font[modifica]

Normalment, és necessària la presència de capçaleres o biblioteques compartides perquè un paquet font siga compilat. Tots els paquets font tenen un camp en el seu fitxer de control anomenat "Build-Depends:" el qual indica quins paquets addicionals són necessaris perquè el paquet siga construït des de la font.

APT té un mode simple de descarregar aquests paquets. Simplement executeu apt-get build-dep paquet, a on "paquet" serà el nom del paquet que aneu a construir. Per exemple:

  # apt-get build-dep gmc
  Reading Package Lists... Done
  Building Dependency Tree... Done
  The following NEW packages will be installed:
   comerr-dev e2fslibs-dev gdk-imlib-dev imlib-progs libgnome-dev libgnorba-dev
   libgpmg1-dev
  0 packages upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
  Need to get 1069kB of archives. After unpacking 3514kB will be used.
  Do you want to continue? [Y/n]

Els paquets que seran instal·lats són els necessaris per a construir gmc correctament. És important fer notar que aquest comandament no cerca el paquet font del programa per a ser compilat. Per a obtenir-lo, llavors necessitareu executar apt-get source per separat.

Si tot el que voleu és comprovar quins paquets són necessaris per a construir un paquet en concret, hi ha una variant del comandament apt-cache show (consultar Obtenir informació quant als paquets., Capítol 5, el qual mostra, entre d'altre informació, la línia Build-Depends que està llistada en aquests paquets.

  # apt-cache showsrc paquet


Crèdits de la versió original - Projecte de documentació de Debian


APT HOWTO 1.8.5 - Juliol de 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org

Traduït per: Antoni Bella Perez bella5 AT teleline DOT es Revisat per: Orestes Mas orestes AT tsc.upc DOT es