Vés al contingut

Viquiprojecte:Història de l'art català/Criteris d'avaluació

Rúbrica per a l'edició 2021-2022
Concepte 0-1 punt 1-2 punts 2-3 punts 3-4 punts 4-5 punts
Treball col·laboratiu L’historial d’edicions de l’article i les contribucions dels participants no reflecteixen que s’hagi realitzat un treball col·laboratiu.

Hi ha un grau de participació manifestament desigual per part dels diversos membres de l’equip. Els membres de l’equip no han intervingut sobre les aportacions fetes per altres membres de l’equip, més enllà de les pròpies de cadascú, per tal d’harmonitzar el text.
L’historial d’edicions de l’article i les contribucions dels participants reflecteixen un treball col·laboratiu insuficient.

Les aportacions realitzades pels diversos membres de l’equip són molt irregulars. Es detecten intervencions molt puntuals en les edicions fetes per altres membres de l’equip per tal d’harmonitzar o millorar el text, o bé aquesta responsabilitat ha recaigut en una única persona.
L’historial d’edicions de l’article i les contribucions dels participants reflecteixen un treball col·laboratiu mínim.

Les aportacions realitzades pels diversos membres de l’equip presenten desequilibris. Es detecta un esforç parcial per tal d’harmonitzar o millorar el text resultant de les aportacions realitzades per altres membres de l’equip.
L’historial d’edicions de l’article i les contribucions dels participants reflecteixen la realització d’un treball col·laboratiu correcte.

Hi ha un equilibri en el grau de participació dels diversos membres de l’equip a l’hora de confeccionar el text. Es detecta un esforç notable en l’harmonització de les aportacions per part de diversos membres de l’equip, una tasca que realitzen diverses persones.
L’historial d’edicions de l’article i les contribucions dels participants reflecteixen plenament la realització d’un treball col·laboratiu.

La participació dels diversos membres de l’equip en la confecció del text és equilibrada. Les intervencions en les aportacions d’altres membres de l’equip per tal d’harmonitzar el text són freqüents i les realitzen diverses persones.
Organització i processos No hi ha evidències sobre l’organització i el mètode de treball de l’equip.

L’historial d’edicions no reflecteix cap mena d’intercanvi o comunicació entre els membres de l’equip.

El treball s’ha desenvolupat de manera precipitada i s’han ignorat sistemàticament els terminis d’entrega.
L’historial d’edicions i discussions permet fer-se una idea molt bàsica del sistema organitzatiu i el mètode de treball de l’equip.

L’historial d’edicions reflecteix un grau pobre de comunicació o intercanvis entre els membres de l’equip.

El treball s’ha desenvolupat de manera precipitada, al voltant dels dies immediatament anteriors a les entregues. S’ha fet tard a alguna de les entregues previstes.
L’historial d’edicions i discussions permet conèixer parcialment el sistema organitzatiu i el mètode de treball de l’equip.

L’historial d’edicions reflecteix una comunicació o intercanvis puntuals entre els membres de l’equip.

El treball s’ha desenvolupat de manera precipitada, al voltant dels dies immediatament anteriors a les entregues. S’han acomplert els terminis d’entrega indicats al calendari.
L’historial d’edicions i discussions inclou evidències sobre l’organització i el mètode de treball de l’equip.

L’historial d’edicions reflecteix que la comunicació i els intercanvis entre els membres de l’equip s’han realitzat amb certa freqüència.

El treball s’ha desenvolupat amb certa constància. S’han acomplert els terminis d’entrega indicats al calendari.
L’historial d’edicions i discussions permet conèixer el sistema organitzatiu i de treball de l’equip.

L’historial d’edicions reflecteix una comunicació i uns intercanvis fluids entre els membres de l’equip.

El treball s’ha desenvolupat de manera progressiva i clarament constant al llarg del quadrimestre. S’han acomplert els terminis d’entrega indicats al calendari.
Domini de les eines i competències wiki No s’utilitzen les eines pròpies de Viquillibres per formatar correctament l’estructura del text (jerarquia d’encapçalaments, llistes, etc.).

No s’han inserit enllaços o referències mitjançant les eines pròpies de Viquillibres.

El text no presenta imatges ni altres recursos que complementin el redactat.

No s’ha utilitzat la pàgina de discussió durant l’elaboració del text.
Hi ha errors de format en l’estructura del text (jerarquia d’encapçalaments, llistes, etc.).

Hi ha errors en la inserció d’enllaços o aquests són insuficients. Les referències són insuficients, tant en quantitat com en precisió.

Les imatges inserides no faciliten la comprensió del text, hi ha errors en la seva inserció o bé no s’utilitzen els peus d’imatge per ampliar la informació.

L’ús de la pàgina de discussió durant l’elaboració del text ha estat testimonial.
Hi ha errors menors de format en l’estructura del text (jerarquia d’encapçalaments, llistes, etc.).

El text presenta una quantitat millorable d’enllaços i les referències no utilitzen la plantilla corresponent (llibre, pàgina web, publicació) o bé contenen imprecisions.

No s’utilitzen els peus d’imatge per ampliar la informació i es repliquen dades ja presentades al text.

S’ha utilitzat puntualment la pàgina de discussió durant l’elaboració del text.
No es detecten errors de format en l’estructura del text (jerarquia d’encapçalaments, llistes, etc.)

El text presenta una quantitat suficient d’enllaços i les referències estan inserides correctament, per bé que amb imprecisions.

Hi ha un ús correcte de les imatges i els peus d’imatge per ampliar el contingut del text.

La pàgina de discussió s’ha utilitzat amb relativa freqüència durant l’elaboració del text.
No es detecten errors de format en l’estructura del text (jerarquia d’encapçalaments, llistes, etc.).

El text presenta una quantitat suficient d’enllaços i les referències estan inserides correctament.

Hi ha un ús correcte de les imatges i els peus d’imatge per ampliar el contingut del text.

La pàgina de discussió s’ha utilitzat habitualment durant l’elaboració del text.
Qualitat i correcció dels continguts L’ortografia i la sintaxi són molt deficients. El gruix del text s’entén amb molta dificultat i no presenta una estructura coherent.

El text és una síntesi insuficient sobre el tema escollit, amb greus mancances i errors. Es detecta una gran quantitat de contingut plagiat.
El text presenta deficiències greus d’ortografia i sintaxi. Hi ha passatges difícilment comprensibles i l’estructura dels continguts en dificulta la comprensió.

El text té mancances notables de contingut, és una síntesi molt parcial del tema tractat o bé inclou una proporció significativa de text plagiat.
El text presenta errors d’ortografia i sintaxi. S’observen mancances en el discurs però el text es comprèn sense dificultats. L’estructura dels continguts presenta mancances que no afecten a la comprensió del text.

El text és una síntesi suficient sobre el tema tractat, per bé que amb omissions i llacunes. S’han detectat fragments plagiats.
El text presenta errors menors d’ortografia i sintaxi. L’expressió és fluïda, els conceptes estan ben estructurats però es detecten omissions o mancances de contingut.

El redactat és original i ofereix una síntesi correcta sobre el tema escollit, però no s’indica correctament la procedència de la informació.
El text no presenta errors ortogràfics, o bé són menors. La sintaxi és correcta. L’expressió es fluïda i entenedora, i la informació està organitzada de manera coherent.

El text és original, presenta una bona síntesi del tema escollit i s’indica correctament la procedència de la informació.
Qualitat i exhaustivitat de la bibliografia El text es fonamenta en fonts no acadèmiques, provinents d’internet.

No es detalla la bibliografia emprada o complementària.
El text es fonamenta en una o molt poques fonts bibliogràfiques de caràcter acadèmic.

La relació de bibliografia és incompleta o presenta errors notables.
S’observen mancances greus en la bibliografia escollida per a l’elaboració del text.

La relació de bibliografia presenta algunes mancances.
La bibliografia és diversa, per bé que s’observen algunes mancances o omissions.

La relació de bibliografia és suficient.
La bibliografia és diversa i mostra un bon recull de les publicacions existents sobre el tema tractat.

La relació de bibliografia és completa i sense errors.