Recursos energètics/Fonts

Introducció[modifica]

Gràfic de fonts d'energia més comunes.
 •  Petroli.
 •  Gas.
 •  Carbó.
 •  Energia Hidroelèctrica.
 •  Energia nuclear.
 •  Vent, fusta, energia solar i energia geotèrmica.
 • Les fonts d'energia són recursos materials i fenòmens naturals utilitzats per extreure energia útil per a les activitats humanes. Des de molt antic s'han anat descobrint i utilitzant fonts d'energia molt diverses, que han anat variant en funció del desenvolupament tecnològic al què s'ha arribat en cada època històrica.

  Des de la prehistòria que la humanitat va descobrir el foc per escalfar-se, cuinar els aliments i defendre's principalment. Fins a l'actualitat que cada cop més estem utilitzant fonts d'energia renovables, com el vent i el sol per obtenir electricitat, tant important a la nostra vida diària.

  Des de la Revolució Industrial i fins als nostres dies, les fonts d'energia més utilitzades han sigut els combustibles fòssils, principalment el carbó i i el petroli. El carbó s'ha fet servir durant molts anys per accionar les màquines de vapor i les locomotores, i encara avui proveeix moltes centrals termoelèctriques. El petroli entre diversos usos, l'utilitzem per a fabricar plàstics i com a combustible pels vehicles (benzina, gasoil...) L'ús d'aquest combustibles en la producció i consum d'energia provoca un dels més importants impactes ambientals, l'increment de l'efecte hivernacle.

  Les fonts d'energia es poden classificar en dos tipus:

  • Renovables: Són aquelles a les quals es pot recórrer de forma permanent perquè són inesgotables; per exemple el sol, l'aigua, o el vent.

  A més, les energies renovables es caracteritzen pel seu impacte ambiental nul en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.

  • No renovables: Les energies no renovables són aquelles les reserves de les quals són limitades i, per tant, disminuïxen a mesura que les consumim: per exemple, el petroli, el carbó o el gas natural. A mesura que les reserves són menors, és més difícil la seva extracció i augmenta el seu cost.

  Per tant, podem fer la següent classificació:

  Fonts d'energia renovables:

  • Energia Solar
  • Energia Hidràulica
  • Energia Eòlica
  • Biomassa
  • Energia Mareomotriu i de les oles
  • Energia Geotèrmica

  Fonts d'energia no renovables:

  • Carbó
  • Petroli
  • Gas natural
  • Urani

  Poder calorífic[modifica]

  El poder calorífic és la quantitat de calor que, per la massa total, emet una substància al sofrir un procés de combustió. Es defineix com la quantitat de calor que pot donar un cos. S'ha de distingir entre Poder Calorífic Superior(PCS) i Poder Calorífic Inferior(PCI). És mesurat en unitats d'energia per masa (per ex.: cal/gr, Kcal/kg, Mcal/kg, MJ/kg ). Normalment es mesura amb un calorímetre.

  El poder calorífic expressa l'energia màxima que pot alliberar la unió química entre un combustible i el comburente i és igual a l'energia que mantenia units els àtoms en les molècules de combustible, menys l'energia utilitzada en la formació de noves molècules en les matèries (generalment gasos) formades en la combustió.

  La diferència entre els dos tipus de poder calorífic es basa segons la forma de mesurar:

  • Poder calorífic superior (PCS): És la quantitat total de calor despresa en la combustió completa de 1 Kg de combustible quan el vapor d'aigua originat en la combustió està condensat i es comptabilitza, per tant, la calor despresa en aquest canvi de fase.
  • Poder calorífic inferior (PCI): És la quantitat total de calor despresa en la combustió completa de 1 kg de combustible sense contar la part corresponent a la calor latent del vapor d'aigua de la combustió, ja que no es produïx canvi de fase, i s'expulsa com vapor.

  Fonts d'energia i combustibles[modifica]

  Referències[modifica]