Pila Daniel

Determinació de la fem d’una pila Daniel.

Objectiu:

Muntatge d’una pila Daniel i mesura de la seva fem.


Material:

• Voltímetre • Cables de connexió amb pinces de cocodril. • Vasos de precipitats de 100cm3. • Dissolució de CuSO4 1M. • Dissolució de ZnSO4 1M. • Làmina de zenc (Zn). • Làmina de coure(Cu). • Pont salí (tub de vidre més cotó als extrems). • Vareta. • Cullereta.


Procediment:


1. Aboqueu la dissolució de ZnSO4 en un vas de precipitats i submergiu-hi la làmina de zenc. 2. Aboqueu la dissolució de CuSO4 en l’altre vas de precipitats i submergiu-hi la làmina de coure. 3. Construcció pont salí: - A un tub de vidre amb forma triangular li fiquem a cada extrem un tros de cotó com una mena de tap. -Aquest cotó prèviament haurà d’haver sigut mullat en una dissolució saturada de nitrar d’amoni. 4. Col·loqueu el pont salí entre els dos vasos de precipitats de manera que cada extrem estigui submergit en una dissolució diferent. 5. Connecteu els cables conductors amb la làmina de zenc i la de coure. 6. Mesureu la ddp generada.


Anàlisi dels resultats:


-Escriviu les semireaccions corresponents al procés:

Oxidació: Zn (s) Zn2+ (aq) + 2e- Reducció:Cu2+ (aq) + 2e-  Cu (s)

Zn (s) + Cu2+ (aq)  Zn2+ (aq) + Cu (s)

-Escriviu la notació de la pila: (-) Zn(s)/Zn2+ (aq) (1M)//Cu2+ (aq) (1M)/Cu (s) (+)

-Calculeu la fem teòrica d’aquesta pila: 1,1V

-Compareu-la amb l’experimental: 1,6V


Conclusió:


En aquesta practica havíem de construir una pila Daniel. En aquesta pila em pogut observar quin del dos metalls s’oxida abans, el Zn, ja que fa de ànode i acaba tenint signe negatiu. A mesura que avança l’experiment augmenta la concentració de ions de zenc, gràcies a l’oxidació, llavors la làmina perd volum. Al càtode disminueix la concentració de ions de coure per la reducció del coure metàl·lic, augmenta la càrrega negativa. Mentre transcorre la reacció la càrrega negativa disminueix, per tant és fa més difícil reduir el Cu2+. Finalment la pila deixa de reaccionar encara que als elèctrodes queden reactius que formaran les semireaccions. També em pogut observar la importància del pont salí ja que vam tenir de substituir el clorur de potassi per nitrar d’amoni per veure més clarament la ddp generada. En aquest experiment he pogut veure d’una manera més pràctica com genera energia la pila, ajudant-me així a entendre el funcionament de la pila Daniel.