PHP/Constants

< PHP

Una constant és un identificador que s'utilitza per emmagatzemar un valor simple, el qual no es pot modificar durant tota l'execució.

Una constant ha de començar per la barra baixa _ o per una lletra, com qualsevol etiqueta PHP. A diferencia de les variables, no comencen amb $ i són d'àmbit GLOBAL.

S'han de definir utilitzant la funció define().

EXEMPLE=[modifica]

<?php
define("CONSTANT", "Hola mon.");
echo CONSTANT; // retorna "Hola mon."
?>