Matemàtiques (nivell ESO)/Simplificacions abans d'aplicar la fòrmula