Equipats per a la vida/Fitxes de contingut/Una imatge val més que mil paraules

Nom de l’activitat UNA IMATGE VAL MÉS QUE MIL PARAULES
Habilitat Comunicació verbal i no verbal. Empatia. Col·laboració i treball en equip. Advocació i defensa. Presa de decisions. Pensament crític. Autoestima. Gestió d’emocions i sentiments.
Durada i destinataris Segons el nombre de participants i com s’enfoqui l’habilitat a treballar.
Materials Imatges plastificades. Han de ser imatges diverses i suggeridores que donin peu a treballar l’habilitat (paisatges, gent, objectes...).
Presentació Amb el grup assegut en cercle, posar diferents imatges a terra i en el centre de la rotllana. Cadascun dels participants haurà d’escollir una imatge que representi millor per a ell o ella el què és la salut i expliqui el perquè l’ha escollit. A partir de les respostes s’haurà de definir el concepte de salut des de la perspectiva de la salutogènesi.

Explicar els objectius finals que es volen aconseguir amb la dinàmica i que permetran treballar diferents habilitats. Introducció a les 10 habilitats per tal que els participants es puguin ubicar. Partint de les explicacions de cadascun dels participants es podran exposar les diferents habilitats assolides pels participants. No tothom ha d’estar d’acord amb el que es digui, ja que cada imatge pot tenir més d’una interpretació segons qui l’exposi i des del punt de vista en el què s’exposi. L’important és poder ser conscient i aprendre alguna cosa nova de nosaltres mateixes/os.

Desenvolupament Es segueix la dinàmica tal i com l’hem exposada.
Tancament Un cop finalitzada la dinàmica es pretén crear un espai per a compartir les diferents experiències o interpretacions. Podem dir que ens agradaria molt saber com els ha anat l’exercici i si els ha resultat útil però que entenem que tothom ha de compartir en la mesura que vulgui i fins on vulgui.

Es pot facilitar la participació a partir de preguntes - Us heu sentit còmodes amb la imatge? - Us ha resultat útil - Quines parts han sigut més difícils i quines no tant? - Què us ha semblat la idea del rol? - Heu pogut descobrir alguna cosa nova? - En què us pot ser útil en la vostra vida diària? La posada en comú acostuma a ser molt rica i ens ajuda a tot el grup a ser més conscients de tots els aspectes que estan relacionats amb diferents habilitats.

Marc teòric DISCUSSIÓ GRUPAL a partir del CONCEPTE DE LA SALUTOGÈNESI

 Oferir una visió positiva de la salut, centrada en allò que resulta saludable per a les persones i no tant des del punt de vista de les malalties i limitacions.  Oferir una visió integral de la persona com a ésser físic, anímic i espiritual.  Donar eines perquè cadascú pugui tenir un paper actiu i responsable en la seva salut i en la seva qualitat de vida.


APROXIMACIONS ALS CONCEPTES DE LA SALUT

Promoció de la salut. És el procés pel qual els individus i la comunitat estan en condicions d’exercir un major control sobre els determinants de la salut i millorar-la: - 20% herència - 25% entorn - 50% estils de vida - 5% serveis sanitaris

Protecció de la salut. Són el conjunt d’actuacions de les administracions destinades a preservar la salut davant d’agents físics, químics o biològics presents en el marc en el qual es desenvolupa la vida de la població.

Prevenció. És qualsevol activitat dirigida a reduir la morbiditat o mortalitat deguda a una malaltia o comportament de risc d’un grup de la població. Els tipus de prevenció: - Primària o universal dirigida a tota la població. - Secundària o selectiva dirigida a grups de risc. - Terciària o indicada dirigida a grups amb algun problema de salut.

Provenció. (terme introduït per John W. Burton el 1990, procedent de l’Educació per a la Pau) – Provenir vol dir proveir a les persones i als grups de les aptituds necessàries per afrontar un problema. La provenció es diferencia de la prevenció de conflictes en el fet que els seu objectiu no és evitar el conflicte sinó aprendre com afrontar-lo. Aplicat a la salut, es tractaria d’oferir recursos als joves per poder afrontar situacions de vulnerabilitat o de risc per a la salut en què es puguin trobar en un futur.

Referència Aquesta fitxa ha estat proposada per la Taula de referents de salut de les comarques de Girona.