Cooperativisme a Catalunya, federació farmacèutica/Característiques de les societats cooperatives

Les empreses es classifiquen segons la seva forma jurídica en empresa individual i empresa de socis o societàries .

L’empresa societària té forma jurídica; és a dir, adquireix una personalitat pròpia diferent de la dels seus propietaris. Totes les societats han d’estar formalitzades en escriptura pública i inscrites al Registre Mercantil.

Les podem classificar en societats civils públiques, societats mercantil i societats d’interès social.

Societat d’interès social: es tracta de societats que no pretenen obtenir un benefici, sinó satisfer les necessitats comunes dels seus membres. Dintren d’aquest apartat parlarem de les societats cooperatives:

Són asssociacions de persones físiques o jurídiques amb interessos i necessitats comunes, que desenvolupen una activitat empresarial. En aquest tipus de societat s’imputen els resultats econòmics als socis, una vegada atesos els fons comunitaris, en funció de l’activitat cooperativa que realitzen. Creen un patrimoni comú que no es pot repartir i sense afany de lucre.

Característiques:

 • Les cooperatives poden ser de primer grau , segon grau o ulterior grau. En les de primer grau el nombre de socis es cinc, que normalment no són persones físiques. En les de segon grau el nombre de socis es de dos i estan integrades per persones jurídiques. La incorporació i baixa de socis és voluntària i lliure. Les cooperatives també poden tenir associats, persones físiques o jurídiques que aporten capital, cobren interessos per la seva aportació i no responen personalment dels deutes.
 • La responsabilitat dels socis pels deutes de la cooperativa queda limitada.Malgrat que, els estatuts de la societat poden determinar una altra responsabilitat, que pot ser il•limitada.
 • El capital social mínim de cada cooperativa es fixa en els estatus i és variable segons el nombre de socis que s’hi incorporen o es donen de baixa. Cap soci no pot posseir més del 25% del capital en les cooperatives de primer grau, ni més del 45% en les de segon grau.
 • La raó social ha d’incloure de manera general l’expressió societat cooperativa o l’abreviatura s.coo., segons la comunitat autònoma.
 • El 30 % dels excedents obtinguts s’ha de destinar al fons de reserva obligatori i al fons d’educació i promoció.

Consitució:

En les cooperatives hi ha quatre òrgans socials :

 • L’Assemble General. És la reunió dels socis i, si escau, dels associats, per deliberar i prendre acords com a òrgan suprem de decisió. L’Assemblea té per objecte examinar la gestió social, aprovar els comptes anuals, aprovar la imputació de l’exercici i establir la poítica general de la cooperativa.
 • El Consell Rector.És l’òrgan de govern, gestió i representació. Ha de tenir tres membres com a mínim que siguin socis, i es pot nomenar un director o una directora.
 • El Comitè de Recursos. Aquest òrgan només existeix en les cooperatives de primer grau quan ho preveuen els estatuts. La seva funció és tramitar i resoldre els recursos contra les sancions dels seus socis.
 • Els inteventors. La seva funció és la censura dels comptes anuals.Han de ser entre un i tres socis , persones físiques.


Socis: Els socis tenen una sèrie de drets, com ara participar en les activitats de la cooperativa, rebre informació necessària per a l’exercici dels seus drets i el compliment de les seves obligacions, o al retorn cooperatiu, repartir l’excedent.

Entre les seves obligacions hi hala d’assistir a les reunions de l’Assemblea General i d’altres òrgans dels quals formin part, complir els acords vàlidament acordats pels òrgans socials i participar en les activitats de formació.

Tipus:

Les cooperatives poden ser de tipus molt diversos: de treball associat, agràries, de serveis, d’assegurances, educacionals, de consum, del mar, sanitàries, de crèdit, d’explotació comunitària de la terra, d’habitatge, de transportistes i d’ ensenyament.

El tipus de societat mercantil al què més s’hi assemblen les cooperatives són les societats laborals:

Són societats anònimes o de responsabilitat limitada en què la majoria del capital social, almenys el 51%, és propietat dels treballadors que presten serveis retribuïts de manera personal i directa i la relació laboral dels quals és de caràcter indefinit.

Característiques:

 • Cap soci no pot tenir accions o participacions que representin més del 33% del capital, excepte les entitats públiques, que poden arribar fins al 49%. El nombre mínim del socis és de quatre , dels quals tres han de ser socis treballadors.
 • La responsabilitat dels socis és limitada al capital aportat.
 • El capital social està dividit en accions nominatives o en participacions. Aquestes han de desemborsar almenys en un 25% de cada acció si es tracta d’una societat anònima laboral , i el 100% si es tracta d’una societat de responsabilitat limitada laboral.
 • Les accions de les societats anònimes laborals han d’estar representades per títols, no per anotacions en compte.
 • Aquestes societats poden contractar treballadors que no siguin socis, però amb algunes limitacions: el nombres d’hores que treballen no pot ser superior al 15% de les hores que dediquen a l’empressa el socis treballadors, o al 25% per a les societats amb menys de 25 treballadors.
 • La raó social pot estar formada per qualsevol nom seguit de societat de responsabilitat limitada laboral o societat anònima laboral , o bé les seves respectives sigles: SLL o SAL.
 • Per a la transmissió d’accions i participacions socials de la classe laboral es donarà preferència als treballadors indefinits que no siguin socis;si aquests no les volguessin les poden adquirir, en primer lloc els socis treballadors; després, els socis de classe general i en el seu defecte els altres treballadors que no tinguin contracte indefinit.
 • Aquestes societats han de constituir obligatòriament un fons especial de reserva amb un 10 % del benefici lìquid obtingut.

Constitució:

Les societats laborals s’han de formalitzar en escriptura pública i s’han d’inscriure al Registre Mercantil. Prèviament han d’estar inscrites al Registre de Societats Laborals, que depèn de la comunitat autònoma.Diferències entre les cooperatives i les societats laborals(S.L)[modifica]

   COOPERATIVES                         	

SOCIETATS LABORALS


Capital mínim de 3000€ , 100% desemborsat. Capital mínim de 3005,06€

      (Majoria capital = socis treballadors 
                                          amb contracte indefinit). 
                    

Nombre mínim de socis 3. Nombres mínim de socis : 2

                                           treballadors i 1soci capitalista. 

Dret a vot : una persona un vot. Dret a vot: 1 participació= 1 vot.

Repartiment de beneficis: -30% Fons Reserva Obligatori. –10% Fons de Reserva Legal. -10% Fons d’educació i Promoció Cooperativa.

(Irrepartives en cas de liquidació o 

transformació). Repartiment de beneficis: - 10% Fons Especial de Reserva Impostos de societats: -20% Impostos de societats: -35%En definitiva, entre una societat laboral i una cooperativa existeixen un conjunt de diferències que cal remarcar :

En primer lloc, s’ha de parlar del capital social mínim que han de tenir . El de les cooperatives ha de ser de 3000 €, mentre que el de les societats laborals 3005,06€ .

Un altre aspecte del que cal parlar és el nombre de socis mínim que necessiten . El de les cooperatives ha de ser 3 socis, aquests són treballadors. Mentre que el de les soocietats laborals ha de ser de 2 socis treballadors i un de capitalista que controlará les finances i tot el relacionat amb l’economia.

En una cooperativa, una persona suposa un vot, mentre que en una societat laboral participació suposa un vot. Respecte al repartiment de beneficis, una cooperativa ha de reservar el 30 % dels seus beneficis a un fons de reserva, un 10 % a un fons d’Educació i promoció Cooperativa (aquests seran irrepartibles en cas de liquidació o transformació ). Una societat laboral haurà que reservar el 10 % dels beneficis a un fons de reserva legal i un altre 10 % a fons especial de reserva.

I per últim, referint-nos als impostos de societats, a la cooperativa se li exigirá un 20 % dels beneficis, mentre que a una societat laboral un 5 % més, un 30 % dels seus beneficis.

Els principis de Rochdale[modifica]

Primer Principi : Adhesió voluntària i Oberta Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d'utilitzar els seus serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser soci, sense discriminació social, política, religiosa, racial o de sexe. SegonPrincipi: Gestió Democràtica per part dels socis.

Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, els que participen activament en el fixament de les seves polítiques i en la presa de decisions. Els homes i dones elegits per representar i gestionar les cooperatives són responsables davant els socis. A les cooperatives de treball associat els socis, tenen els mateixos drets de vot - un soci, un vot.

Tercer Principi: Participació Econòmica dels Socis.

Els socis contribueixen equitativament al capital de les seves cooperatives i el gestionen de forma democràtica. Una part del capital serà habitualment propietat comuna de la cooperativa, normalment reben una compensació, si hi és, limitada sobre el capital entregat com a condició per ser soci. Els socis assignen el excedents per a tots o alguns dels següents fins: el desenvolupament de la seva cooperativa, possiblement per la constitució de reserves, part de les quals haurien de ser irrepartibles, el benefici dels socis en proporció a les seves operacions amb la cooperativa; i, el recolzament d'altres activitats aprovades pels socis.

Quart Principi: Autonomia i Independència.

Les cooperatives són organitzacions autonòmiques d'autoajuda, gestionades pels seus socis. Si signen acords amb altres organitzacions, inclosos els governs, o si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic par part dels seus socis i mantinguin la seva autonomia cooperativa.

Cinquè Principi: Educació, Formació i Informació.

Les cooperatives proporcionen educació i formació als socis, al representants elegits, als directius i als empleats per a què puguin contribuir de forma eficaç al desenvolupament de les seves cooperatives. Informen al gran públic, especialment als joves i als líders d'opinió, de la naturalesa i beneficis de la cooperació.

Sisè Principi: Cooperació entre Cooperatives.

Les cooperatives serveixen al seus socis el més eficaçment possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament mitjançant estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

Setè Principi: Interès per la Comunitat.

Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant les polítiques aprovades pels seus socis.