Vés al contingut

Compres "on-line"/Anàlisis dels resultats

Aquest anàlisi té com a finalitat fer un sondeig per poder veure les diferències entre aquests grups de gent a l’hora de comprar a través d’Internet, on per motius obvis, no s’ha inclòs la presentació dels qüestionaris recollits, procurant en aquest cas, sintetitzar en taules i gràficament els resultats, per a una lectura més còmode.

Variació de les compres a Internet segons el gènere[modifica]

Com es pot veure en aquest primer gràfic, no hi ha una diferencia estadísticament significativa respecte el gènere a l’hora de comprar o no a traves d’Internet però s’observa una tendència que mostra que les dones són les internautes que més compren. Encara que si que hi ha una gran diferencia significativa entre la gent que si compra , un 29%, i la que no compra, un 71%. Els factors que influeixen vers aquesta reticència a les compres “on-line” es veuran reflectits posteriorment.Compren Home Dona Mitjana Si 27,27% 29,76% 28,52% No 72,73% 70,24% 71,48%

Variació de la compra en línia segons l’edat[modifica]

Com es pot observar en el gràfic 2 els estudiants entre 16 i 20 anys majoritàriament no compren, ja que molts d’ells encara no tenen una font d’ingressos o, com es veurà més endavant, no tenen accés al principal sistema de pagament, perquè encara són menors. En canvi entre 20 i 28 anys majoritàriament sí compren, perquè la majoria d’ells ja tenen una font d’ingressos i encara no tenen unes responsabilitats econòmiques importants, per això mateix poden dedicar els seus estalvis al temps d’oci com veurem més endavant. Entre els 32 i 40 anys es pot observar un desens en els comprador y un augment en els no compradors a causa de la gran desconfiança en aquest sistema de compra i la falta de coneixements sobre aquest.
Compren a traves de la xarxa Edat (anys) Si No 16-20 27,74% 72,26% 20-24 79,33% 20,67% 24-28 78,33% 21,67% 28-32 66,67% 33,33% 32-36 50,00% 50,00% 36-40 33,33% 66,67%

Quantificació dels mètodes de pagament emprats[modifica]

A la gràfica 3 és reflecteix que la gran majoria  dels subjectes entrevistats, un 80%, utilitzen com a mètode de pagament la targeta de crèdit o dèbit. Aquest resultat es pot explicar perquè la major part de les pàgines web només accepten la targeta de crèdit o dèbit per a les transaccions ja que és el sistema més ràpid, senzill i econòmic pels venedors. En segon lloc el mètode més emprat amb un 15% el contra reembors i per últim la transferència bancària en un 5% dels subjectes.
Mètode de pagament Percentatge Targeta de crèdit 80% Contra reembors 15% Transferència bancària 5% PayPal11 0%


Quantificació dels tipus de productes més adquirits[modifica]

Com es pot veure en aquest gràfic el sector serveis amb un 28%, es el més explotat a traves d’Internet, més concretament la reserva i compra d’entrades i sobretot de viatges d’avió. L’alimentació amb un 24% se situa al segon lloc, la segueixen les noves tecnologies (mp3,ordinadors,etc) i la roba amb un 16%, seguits per últim pels llibres, els CD i DVD amb un 8%. Les altres categories reflectides a l’enquesta, productes de la llar i material d’oficina, no han obtingut cap resposta ja que els joves són els principals compradors i a aquests no els interessa aquest tipus de productes.Sector Percentatge Serveis digitals4 28% Alimentació 24% Noves tecnologies 16% Roba 16% CD i DVD 8% Llibres 8% Productes de la llar 0% Material d’oficina 0%

Quantificació del tipus de pàgines web més emprades[modifica]

Com es pot veure en el gràfic 5, el qual confirma les dades del gràfic 4, sent la majoria de pàgines web visitades les de serveis digitals4 amb un 27% se situen les de viatges, concretament de vols d’avió (Vueling.com, Ryanair.com, Viajar.com, Easyjet.com i Iberia.com), amb un 19% la compra d’entrades d’espectacles (Servicaixa.com i Atrapalo.com). Amb un 10% se situa la compra de llibres, noves tecnologies, CD i DVD, entre d’altres categoritzat com a béns diversos. El sector d’alimentació (Capraboacasa.com i Mercadona.es) obté un 6%.


Temàtiques de les pàgines web Percentatge total Pàgines web emprades per temàtica Percentatges

Viatges 27,42% Vueling.com 9,68% Ryanair.com 6,45% Viajar.com 4,84% Easyjet.com 3,23% Iberia.com 3,23% Entrades d'espectacles 19,35% Atrapalo.com 11,29% Servicaixa.com 8,06% Béns diversos 9,68% Elcorteingles.es 4,84% Amazon 4,84% Alimentació 6,45% Capraboacasa.com 3,23% Mercadona.es 3,23% Altres pàgines web 37,10% Play.com, Ebay.es, Coolmod.com, Hardlimit.com, Intermonoxfam.org


Variació de la freqüència de compra[modifica]

A la gràfica 6 es pot apreciar la freqüència amb la que compren els subjectes de la mostra. Majoritàriament compren amb poca freqüència, ja que un 35% afirma que només compra un o dos cops a l’any i l’altre 35% ho fa un o dos cops cada sis mesos. Les persones que compren un o dos cops cada tres mesos suposen un 24%. I en últim lloc se situen amb un 6% els subjectes que compren un o dos cops al mes.Terminis de temps Percentatges Un o dos cops a l’any 35,29% Un o dos cops cada sis mesos 35,29% Un o dos cops cada tres mesos 23,53% Un o dos cops al mes 5,88% Un o més cops a la setmana 0,00%Quantificació de les despeses per compra[modifica]

La gràfica 6 representa la quantitat de diners gastats per compra, que va relacionada amb el tipus de producte comprat. El més habitual és gastar entre 50 i 100 € amb un 38% ja que el tipus de servei digital4 majorment sol·licitat és la contractació de vols de baix cost els preus dels quals oscil•larien entre aquestes quantitats, seguit amb un 28% estarien les persones que tenen una despesa per compra entre 20 i 50 € on s’inclourien les entrades d’espectacles i béns diversos; entre 100 i 500 € se situa el 15% dels subjectes els quals compren, majorment, paquets vacacionals, aquest percentatge també l’obtenen aquelles persones que gasten entre 0 i 20 €, on la despesa principal estaria en la categoria de béns diversos. Finalment els subjectes que gasten més de 500 € són un 5%.
Quantitats de diners Percentatges 0-20 € 15% 20-50 € 28% 50-100 € 38% 100-500 € 15% Més de 500 € 5%


Quantificació del motiu per el qual la societat no compra a traves d’Internet[modifica]

Com es veu reflectit a la gràfica 7 els dos motius principals són la falta de confiança en els mètodes de pagament, un 45% de les persones entrevistades, això pot ser causa de la confusa informació que proporcionen els mitjans de comunicació vers els sistemes de seguretat emprats a internet. I l’altra raó és la falta de mitjans per accedir-hi, amb un 24%, ja que per comprar a traves de la xarxa es requereix una infrastructura mínima com un ordinador i una connexió estable a internet. Aquests motius van seguits per el percentatge, un 13%, de persones que consideren aquest tipus de compra massa intangibles, ja que molta gent desconfia del fet de no poder veure i tocar personalment l’article, i per últim un 9% opinen que aquesta modalitat de compra és molt impersonal i prefereixen el comerç tradicional ja que consideren important el contacte social que aquest proporciona. L’altre grup de persones restant no considera necessari comprar a través d’Internet.


Motiu Percentatge No se’n refia 45,63% No te mitjans per accedir-hi 24,27% Ho troba massa intangible 12,62% Li agrada anar de compres personalment 8,74% No ho troba necessari 8,74%