Viquiprojecte:CEPA Sa Pobla/ESPA/Matemàtiques/Matemàtiques 2.1/Unitat 4/Rectes

Una recta, o línia recta, és un objecte geomètric format per un conjunt d'infinits punts, infinitament llarg i infinitament prim, que no té curvatura. També es diu que els punts d'una recta estan alineats.

Si establim un sistema de coordenades cartesianes de dues dimensions (el pla), aleshores qualsevol recta té aquests dos paràmetres:

  • El pendent d'una recta és una mesura de la inclinació de la recta. Més en concret és la longitud que la recta recorre en direcció vertical quan recorre una unitat de longitud en direcció horitzontal.
  • L'ordenada a l'origen és el valor del punt en el qual la recta talla l'eix vertical en el pla. Aquest valor només té sentit per a rectes no verticals.


Equació d'una recta

En geometria analítica les línies rectes en un pla es poden expressar mitjançant una equació del tipus

on x,y són variables en un pla cartesià. En aquesta expressió, m es denomina el "pendent de la recta" i n es denomina "terme independent" o "ordenada a l'origen".