Python 3 per a no programadors/Hola, món

Coneixements previs[modifica]

Suposarem que sabeu com editar programes en un editor de text o altre editor integrat, salvar en dispositiu de memòria (disc dur o altre) i executar el programa un cop desat.

Visualització per Pantalla[modifica]

Tradicionalment tot tutorial de programació comença amb un petit programa anomenat "Hola, Món!". En Python aquest és tant simple com:

print("Hola, Món!")

Si esteu emprant la consola d'ordres hauríeu d'escriure el text anterior mitjançant l'editor de text, desar el document amb el nom hola.py i finalment executar-lo tot escrivint python3.0 hello.py a la línia d'ordres.

D'altra banda podeu executar l'editor integrat (IDLE), creeu una nova finestra, i creeu el programa com a la secció Creant i Executant Programes.

Quan el programa és executat aquest mostrarà Hola, Món! per pantalla.


Compliquem-ho un xic més:

print("Catalunya triomfant")
print("tornarà a ser rica i plena;")
print("endarrere aquesta gent,")
print("tant ufana i tant superba.")

Quan executeu el programa, aquest mostrarà per pantalla:

Catalunya triomfant
tornarà a ser rica i plena;
enredera aquesta gent,
tant ufana i tant superba.

Quan l'ordinador executa aquest programa primer interpreta la línia:

print("Catalunya triomfant")

instrucció que fa que l'ordinador mostri per pantalla:

Catalunya triomfant

Llavors la computadora interpreta la següent línia:

print("tornarà a ser rica i plena;")

instrucció que fa que l'ordinador mostri per pantalla:

tornarà a ser rica i plena;

L'ordinador segueix interpretant cada línia fins que arriba al final del programa.

Terminologia[modifica]

En aquest punt potser cal fer-vos un xic d'explicació del que està passant (i un xic de terminologia de programació).

En els programes anteriors hem emprat una funció anomenada print. El nom de la funció - print - ve seguit per parèntesis els quals contenen 0 o més arguments. En l'exemple:

print("Hola, Món!")

Hi ha un argument, "Hola, Món!". Fixeu-vos en el fet que l'argument és un grup de caràcters que es troben entre cometes dobles ("). Aquest tipus d'arguments són anomenats cadenes de caràcters o strings. Un segon exemple de cadena de caràcters seria: "Catalunya triomfant". La combinació d'una Funció i els seus arguments (entre parèntesis) és una crida a una funció.


Una funció i els seus arguments són un dels tipus de declaracions que té Python, per la qual cosa

print("Hola, Món!")

és un exemple de declaració. Simplificant, podem entendre una declaració com a una línia del codi del programa.

Amb aquesta terminologia n'hi hauria d'haver prou per ara.

Expressions[modifica]

Aquest és un altre programa:

print("2 + 2 és", 2 + 2)
print("3 * 4 és", 3 * 4)
print("100 - 1 és", 100 - 1)
print("(33 + 2) / 5 + 11.5 és", (33 + 2) / 5 + 11.5)

I aquesta és la sortida (output) per pantalla quan executem el programa:

2 + 2 és 4
3 * 4 és 12
100 - 1 és 99
(33 + 2) / 5 + 11.5 és 18.5

oh!, com podeu comprovar Python pot convertir el vostre ordinador de 600 euros en una calculadora de 5.

En aquest exemple, la funció print ve seguida de dos arguments, cada un dels quals és separat per una coma. Observem la primera línia del programa

print("2 + 2 és", 2 + 2)

El primer argument és la cadena "2 + 2 és" i el segon és l'expressió matemàtica 2 + 2. Per escurçar les expressions matemàtiques solen nomenar-se expressions, simplement.

És important notar que la cadena és mostrada literalment (sense les cometes), però una expressió és avaluada, és a dir, calculada.

Python té set operacions matemàtiques bàsiques definides:

Operació símbol Exemple
Potència ** 5 ** 2 == 25
Multiplicació * 2 * 3 == 6
Divisió / 14 / 3 == 4.666666666666667
Divisió entera // 14 // 3 == 4
Mòdul (residu) % 14 % 3 == 2
Suma + 1 + 2 == 3
Resta - 4 - 3 == 1

l'ordre segons es realitzen les operacions segueix el mateix ordre que les matemàtiques:

 • parèntesis ()
 • potències **
 • multiplicació *, divisió /, divisió entera//, i residu %
 • Suma + i resta -

Empreu els parèntesis per tal d'estructurar les expressions si és necessari.

Parlant amb humans (i altres éssers intel·ligents)[modifica]

A vegades, a programació creareu alguns codis complicats i potser en un futur no recordeu què feia el vostre programa. Per tal que això no passi, el programa permet inserir comentaris explicatius dins del codi. Un comentari és una nota que tu mateix i altres programadors expliqueu que està passant, per llegir-ho en un futur tú o una altra persona. Per exemple:

# No és exactament Pi, sinó una aproximació força bona
print(22 / 7)

La sortida dóna:

3.14285714286

Adoneu-vos que el comentari comença amb un coixinet: #. Els comentaris s'utilitzen per clarificar codis complicats als altres éssers que llegeixen un codi aliè o per tu mateix en una futura lectura.

Tingueu en compte que després d'un comentari hi pot anar qualsevol text, i que quan el programa s'activa, el text posterior al # fins al final de la línia és ignorat. El # no té perquè afegir-se al principi de línia:

# Mostra Pi a la pantalla
print(22 / 7) # És una bona aproximació

Exemples[modifica]

En cada capítol s'inclouen exemples de programació de les característiques introduïdes en aquest. Feu-hi un cop d'ull i mireu de comprendre'ls, potser voldreu transcriure'ls i provar-los, o bé modificar-los i observar que passa.

Einstein.py

print("Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix.")
print("        -- Albert Einstein")

Sortida (Output):

Si vols resultats diferents, no facis sempre el mateix.
        -- Albert Einstein

Mates.py

# Un altre exemple que no fa gaire cosa
# Però ens permet anar practicant
print("Sumar i restar pot ser fàcil")
print("1 + 1 =", 1 + 1)
print("2 + 4 =", 2 + 4)
print("5 - 2 =", 5 - 2)
print()
print("... ens podem complicar")
print("243 - 23 =", 243 - 23)
print("12 * 4 =", 12 * 4)
print("12 / 3 =", 12 / 3)
print("13 / 3 =", 13 // 3, "R", 13 % 3)
print()
print("... una mica més... no gaire però")
print("123.56 - 62.12 =", 123.56 - 62.12)
print("(4 + 3) * 2 =", (4 + 3) * 2)
print("4 + 3 * 2 =", 4 + 3 * 2)
print("3 ** 2 =", 3 ** 2)
print()

Sortida (Output):

Sumar i restar pot ser fàcil
1 + 1 = 2
2 + 4 = 6
5 - 2 = 3

... ens podem complicar
243 - 23 = 220
12 * 4 = 48
12 / 3 = 4
13 / 3 = 4 R 1

... una mica més... no gaire però
123.56 - 62.12 = 61.44
(4 + 3) * 2 = 14
4 + 3 * 2 = 10
3 ** 2 = 9

Exercicis[modifica]

1. Feu un programa que doni per sortida el vostre nom complet i la vostra data d'aniversari en cadenes separades


2. Feu un programa que mostri l'ús de les 7 funcions matemàtiquesNotes[modifica]