Metal·lúrgia i siderúrgia/Acers comercials

Salta a la navegació Salta a la cerca

Tipus d'acers segons la seva forma.[modifica]

Les formes més comuns dels acers que s'utilitzen en la indústria mecànica i metàl.lica es poden classificar en tres grans grups: palastre, barres i perfils.

Palastre[modifica]

Són xapes laminades de mesures que oscil.len entre 1 x 2 metres i 3 x 3 metres.

Barres[modifica]

Són peces molt més llargues que amples, massisses i de seccions variables.Tenen diferents formes :hexgon, rodó, quadrat, triangular, mitja canya, platines... Si la secció de la barra és rodona i el seu diàmetre menor de 5 mm, tenint una gran longitud, s'anomena filferro. Quan les platines tenen un gruix molt petit i gran longitud s'anomenen fleixos

Perfils[modifica]

Són peces buides de seccions variables, la longitud pot anar de 5 i 12 metres. Els perfils més usuals són: angular, IPN (doblet), en T, tubular, quadrat i rectangular. Hi ha altres perfils, denominats especials que s'utilitzen per a altres usos, com finestres, portes de cotxes, estructures d'avions, etc. S'obtenen per laminació, i la seva longitud de 4 a 12 m. els més corrents són:

Doble T Utilitzades com bigues n'hi ha fins a 600 mm d'alçada.

U Forma bigues compostes. Fins 300 mm d'alçada

Zeta De dimensions compreses entre 30 a 200 mm

Tub Que pot ser de secció quadrada, circular, etc.

Tipus d'acers comercials segons la seva composició o procés de formació.[modifica]

Corda feta amb acer
 • Acer aliat o especial.

Acer al qual s'han afegit elements no presents en els acers al carboni.

 • Acer autotemplat

Acer que adquireix el tremp per simple refredament en l'aire, sense necessitat de submergir-lo en oli o en aigua.

 • Acer calmat o reposat

Acer que ha estat completament desoxidar abans de colar-lo, mitjançant l'addició de manganès, silici o alumini.

 • Acer de construcció

Acer amb baix contingut de carboni i addicions de crom, níquel, molibdè i vanadi.

 • Acer de rodaments

s'obté a partir d'aliatges de l'1% de carboni i del 2% de crom, a les quals se sotmet a un procés de tremp i revingut. S'empra en la construcció de rodaments a boles i en general.

 • Acer dolç

Denominació general per a tots els acers no aliats, obtinguts en estat fos.

 • Acer dur

És el que un cop temperat presenta un 90% de martensita.

 • Acer efervescent

Acer que no ha estat desoxidar per complet abans d'abocar-en els motlles.

 • Acer fritatge
Estructura formada per acer.
Peus de suport d'acer.

El que s'obté fritatge una barreja de ferro polvoritzat i grafit, o també per carburació completa d'una massa de ferro fregides.

 • Acer fos o d'eines

Tipus especial d'acer que s'obté per fusió a gresol.

 • Acer indeformable

Qui no experimenta pràcticament deformació geomètrica tant en calent (matèries per treball en calent) com en curs de tractament tèrmic de tremp (peces que no poden ser mecanitzades després del temperat enduridor)

 • Acer inoxidable

Acer resistent a la corrosió, d'una gran varietat de composició, però que sempre conté un elevat percentatge de crom (8-25%). S'usa quan és absolutament imprescindible evitar la corrosió de les peces. Es destina sobretot a instruments de cirurgia i aparells subjectes a l'acció de productes químics o de l'aigua del mar.

 • Acer magnètic

Aquell amb el qual es fabriquen els imants permanents.

 • Acer no magnètic

Tipus d'acer que conté aproximadament un 12% de manganès i no té propietats magnètiques.

 • Acer modelat

Acer de qualsevol classe a què es dóna forma mitjançant el farciment del motlle quan el metall aquesta encara líquid.

 • Acer per molls

Acer que té alt grau d'elasticitat i elevada resistència a la ruptura. Encara que per aplicacions corrents pot emprar l'acer dur, quan es tracta de molles que han de suportar fortes càrregues i freqüents esforços de fatiga s'utilitzen acers al silici amb tremp en aigua o en oli i reveniment.

 • Acer pudelado

Acer no aliat obtingut en estat pastós.

 • Acer ràpid

Acer especial que té gran resistència al xoc ia l'abrasió. Els més usats són els acers tungstè, en molibdè i al cobalt, que s'empren en la fabricació d'eines tall.

 • Acer refractari

Tipus especial d'acer capaç de suportar agents corrosius a alta temperatura.

 • Acer suau

Acer dúctil i tenaç, de baix contingut de carboni

 • Acers comuns

Els obtinguts en convertidor o al forn Siemens bàsic.

 • Acers fins

Els obtinguts en forn Siemens àcid, elèctric, d'inducció o gresol.

 • Acers forjats

Els acers que han patit una modificació en la seva forma i la seva estructura interna davant l'acció d'un treball mecànic realitzat a una temperatura superior a la de recristalització.

Acers segon l'Institut del ferro i de l'acer.[modifica]

 • F-100 Acers fins de construcció general.
 • F-200 Acers per a usos especials.
 • F-300 Acers resistents a la corrosió i oxidació.
 • F-400 Acers per emergència.
 • F-500 Acers per a eines.
 • F-600 Acers comuns.
Fàbrica d'acer Siemens

Cadascuna d'aquestes sèries de subdivideix en grups, obtenint:

 • Grup F-110 Acers al carboni.
 • Grup F-120 Acers aliats de gran resistència.
 • Grup F-130 Acers aliats de gran resistència.
 • Grup F-140 Acers aliats de gran elasticitat.
 • Grup F-150 Acers per ciment.
 • Grup F-160 Acers per ciment.
 • Grup F-170 Acers per nitrur.
 • Grup F-210 Acers de fàcil mecanització.
 • Grup F-220 Acers de fàcil soldadura.
 • Grup F-230 Acers amb propietats magnètiques.
 • Grup F-240 Acers d'alta i baixa dilatació
 • Grup F-250 Acers de resistència a la fluència.
 • Grup F-410 Acers d'alta resistència.
 • Grup F-420 Acers d'alta resistència.
 • Grup F-430 Acers per ciment.
 • Grup F-510 Acers al carboni per a eines.
 • Grup F-520 Acers aliats.
 • Grup F-530 Acers aliats.
 • Grup F-540 Acers aliats.
 • Grup F-550 Acers ràpids.
 • Grup F-610 Acers Bessemer.
 • Grup F-620 Acers Siemens.
 • Grup F-630 Acers per a usos particulars.
 • Grup F-640 Acers per a usos particulars.

Acer corrugat[modifica]

Armadura d'acer corrugat.

L'acer corrugat és una classe d'acer laminat dissenyat especialment per a construir elements estructurals en una obra civil, es tracta de barres d'acer que presenten ressalts o corrugat que milloren l'adherència amb el formigó. L'acer corrugat està dotat d'una gran ductilitat, la qual permet que a l'hora de tallar i doblegar no pateixi danys, tot això perquè aquestes operacions resultin més segures i amb un menor despesa energètica. Es diu armadura a un conjunt de barres d'acer corrugat que formen un conjunt funcionalment homogeni, és a dir, treballen conjuntament per resistir cert tipus d'esforç o compleixen la mateixa funció constructiva.

Estandardització[modifica]

Barres d'acer corrugat.
Procés de laminació de l'acer corrugat.

Les barres d'acer corrugat, estan normalitzades, per exemple, a Espanya les regulen les normes (UNE 36068:1994 - UNE 36065:2000-UNE36811: 1996)

Les barres d'acer corrugat es produeixen en una gamma de diàmetres que van de 6 a 40 mm, i s'identifiquen més per la secció en cm2 que cada barra té, així com pel seu pes en kg / m Les barres de diàmetre inferior a 16 mm es poden subministrar en barres o rotlles; per diàmetres iguals o majors a 16 mm sempre es subministren en forma de barres. Les barres de producte corrugat tenen unes característiques tècniques que han de complir, per assegurar el càlcul corresponent de les estructures de formigó armat. Entre les característiques tècniques destaquen les següents:

 • Límit elàstic, Re (MPa)
 • Càrrega unitària de ruptura, Tm (MPA)
 • Allargament de ruptura, A5 (%)

Assajos de l'acer corrugat[modifica]

L'assaig mecànic de l'acer corrugat consisteix a prendre una mostra de barres d'acer corrugat en l'obra que s'estigui construint, traslladar-la a un laboratori metal.lúrgic i realitzar un assaig complert, segons EHE, per determinar:

 • Secció mitja equivalent
 • Característiques geomètriques del corrugat
 • Doblat simple
 • Doblat / desdoblat, segons UNE 36068
 • Adherència, segons UNE 36740
 • Límit elàstic
 • càrrega de ruptura i allargament en ruptura, segons UNE-EN 10020
 • Identificació del fabricant, segons UNE 36811
 • Acta de resultats

Acer laminat[modifica]

Estructura d'acer laminat.

L'acer sortit del forn de la Siderúrgia és convertit en acer brut fos en lingots de gran pes i gran mida. Que posteriorment s'ha de laminar per a poder convertir-se en acer de qualsevol tipus de perfils comercials que existeixen d'acord amb l'ús que tingui al futur.

El procés de laminat consisteix en escalfar prèviament els lingots d'acer fos a una temperatura que sigui possible la deformació del lingot per un procés d'estirament i desbast que es produeix en una cadena de cilindres a pressió anomenada tren de laminació.

Aquests cilindres van formant el perfil desitjat fins a aconseguir les mesures adequades. Les dimensions de l'acer que s'aconsegueixen no tenen toleràncies molt ajustades i per això moltes vegades, als productes laminats n'hi ha que sometre'ls a fases de mecanitzat per ajustar la seva tolerància.

El tipus de perfil de les bigues d'acer, i les qualitats que aquestes tinguin, són determinants a l'elecció per la seva aplicació i ús en l'enginyeria i arquitectura. Entre les seves propietats estan seva forma o perfil, el seu pes, particularitats i composició química del material amb què van ser fetes, i la seva longitud.

Totes les dimensions de les seccions transversals dels perfils estan normalizads d'acord amb Codis Tècnics de l'Edificació.

Entre les seccions més conegudes i més comercials, que es brinda segons el reglament que l'empara, es troben els següents tipus de laminats, s'emfatitza que l'àrea transversal del laminat d'acer influeix molt en la resistència que està subjecta per efecte de forces.

Tipus de laminats[modifica]

Rail d'acer laminat.
 • Angles estructurals.
 • Bigues H.
 • Canals U.
 • Perfils T.
 • Barres rodones llises i polides.
 • Pletines.
 • Barres quadrades.
 • Barres hexagonals.
 • Perfils generats per soldadura o unió dels seus elements.

Enllaços exteriors[modifica]

Referències[modifica]