Vés al contingut

Les matemàtiques de Numbers/Capitol 8

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

  • Funció exponencial
  • Creixement exponencial
  • Successió
  • Progressió aritmètica
  • Progressió geomètrica
Activitat: Cercau informació a les pàgines de la wikipedia 
Amb el que trobeu explicau els continguts anteriors.
  • La funció exponencial (pròpiament dita) és una funció matemàtica, que apareix més en moltes equacions de la física. Aquesta funció exponencial es caracteritza pel fet que els valors de la derivada d'aquesta funció són iguals al valor de la pròpia funció (essent la funció exponencial l'única funció amb aquesta propietat). A més la funció exponencial és la funció inversa del logaritme natural.
  • en el cas d'un creixement exponencial d'una determinada magnitud, el temps necessari per què es dupliqui la magnitud és constant. Se'n parla de temps de duplicació.

Quan tingues temps pots demostrar la relació següent, que dóna el temps de duplicació ... Es parla de creixement exponencial quan una magnitud creix a un percentatge fix per any (o per dia, per minut, etc

  • Una successió matemàtica és una aplicació definida sobre els nombres naturals. És costum emprar les lletres u, v, w. .. per a designar, en comptes de f, g, h. .. que serveixen per a les funcions. De la mateixa manera, la variable es nota usualment n (per natural) en lloc de x, habitual per les variables reals
  • En matemàtiques, una progressió aritmètica és una sèrie de nombres tals que la diferència de dos termes successius qualssevol de la seqüència és una constant, quantitat anomenada diferència de la progressió o simplement diferència. Per exemple, la successió 3, 5, 7, 9, 11, ... és una progressió aritmètica de constant (o diferència comuna) 2.
  • En matemàtiques una progressió geomètrica és una successió de noms que compleix que el quocient entre qualsevol dos membres successius de la successió és una constant anomenada raó comuna o factor de progressió de la successió.

A vegades, es pot utilitzar com a concepte abstracte, normalment es fa servir com a contrapunt a progressió aritmètica, indicant la geomètrica un creixement ràpid i l'aritmètica un de no tant ràpid.