Vés al contingut

Les matemàtiques de Numbers/Capitol 4

     CAPITULO 4:

Charlie creu que un estudiant universitari que presumptament se suïcidà saltant des d'un pont, va ser assasinat, i que la seva mort està relacionada amb una tesi d'ingenieria que treballaba en un dels més recents i més importants dels edificis de Los Angeles, que pot no ser tan estructuralment segur com afirma el propietari. De tornada a casa, Alan es prepara per al seu primer dia en 35 anys.


    CONTENIDOS MATEMÁTICOS:


♦Proporcionalitat directa: és una relació entre magnituds mesurables. És un dels escassos conceptes matemàtics àmpliament difós en la població. Això es deu al fet que és en bona mesura intuïtiu i d'ús molt comú.


♦Paràboles: Una paràbola és una al·legoria que conté un ensenyament moral. La veu ve del llatí parabŏla i aquesta del grec παραβολή, designant una forma literària consistent en un relat figurat, del qual, per analogia o semblança, es deriva un ensenyament relatiu a un tema que no és l'explícit. La paràbola té una fi didàctica i podem trobar un exemple d'ella en els evangelis cristians, on Jesús utilitza diverses paràboles per ensenyar al poble.


♦Equació de segon grau: Una equació de segon grau, anomenada també equació quadràtica és una equació polinòmica on el grau més alt dels diversos monomis que la integren és 2. La seva expressió general és: on a ≠ 0.


Les equacions de segon grau es resolen mitjançant la fórmula: :,

que proporciona les dues solucions complexes que té, d'acord amb el teorema fonamental de l'àlgebra.


♦Experiments aleatori i determinista: Un experiment determinista es aquell del qual prèviament es coneix el resultat, mentre que un experiment aleatori o d'atzar és aquell que , fet en condicions prèviament establertes, pot donar lloc a resultats diferents.


♦Frequència absoluta: (ni) de una variable estadística Xi, es el nombre de vegades que apareix en el estudi aquest valor . A major tamany de la mostra, aumentará la mida de la frequència absoluta; es dir, la suma total de totes les frequències absolutes debe dar el total de la muostra estudiada (N).


Frequència relativa: (fi), es el cocient entre la frequència absoluta y la mida de la mostra (N). Es dir,

siendo el fi per tot el conjunt i. Es presenta en una tabla o núvol de punts en una distribució de frequències.

Si multiplicam la frequència relativa per 100 obtendrem el porcentatge o tant per cent (pi) que presenten aquesta característica respecte al total de N, és a dir el 100% del conjunt.