Les matemàtiques de Numbers/Capitol 12

Alguns continguts matemàtics relacionats amb el capítol són:

  • Algorisme
  • Probabilitat
Activitat: Cercau informació a les pàgines de la wikipedia 
Amb el que trobeu explicau els continguts anteriors.
  • Un algorisme és un conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema. En la vida quotidiana s'empren algorismes en multitud d'ocasions per resoldre diversos problemes com per exemple per posar una rentadora (conjunt d'instruccions enganxades a la tapa de la màquina), per tocar música (partitures), per construir un aeroplà a escala (expressats en les instruccions), per fer trucs de màgia (passos per a fer el truc) o, fins i tot, per a fer receptes de cuina (passos de la recepta). Altres exemples, com l'algorisme de la divisió per a calcular el quocient de dos nombres o l'algorisme d'Euclides per calcular el màxim comú divisor de dos enters positius pertanyen a l'àmbit de les matemàtiques.
  • La teoria de la probabilitat és la teoria matemàtica que modela els fenòmens aleatoris. Aquests han de contraposar als fenòmens determinísticos, en els quals el resultat d'un experiment, realitzat sota condicions determinades, produeix un resultat únic o previsible: per exemple, l'aigua escalfada a 100 graus Celsius, a nivell del mar, es transforma en vapor. Un fenomen aleatori és aquell que, tot i realitzar l'experiment sota les mateixes condicions determinades, té com resultats possibles un conjunt d'alternatives, com el llançament d'un dau o d'una moneda.

Els processos reals que es modelitzen com a processos aleatoris poden no ser-ho realment; com tirar una moneda o un dau no són processos aliatge en sentit estricte, ja que no es reprodueixen exactament les mateixes condicions inicials que el determinen, sinó només unes poques. En els processos reals que es modelitzen mitjançant distribucions de probabilitat corresponen a models complexos on no es coneixen a priori tots els paràmetres que intervenen; aquesta és una de les raons per les quals l'estadística, que busca determinar aquests paràmetres, no es redueix immediatament a la teoria de la probabilitat en si.


Algorisme

En matemàtiques, ciències de la computació, i disciplines relacionades, un algorisme (del llatí, dixit algorithmus i aquest alhora del matemàtic persa al-jwarizmi) és una llista ben definida, ordenada i finita d'operacions que permet trobar la solució a un problema. Donat un estat inicial i una entrada, a través de passos successius i ben definits s'arriba a un estat final, obtenint una solució. Els algorismes són objecte d'estudi de la Algoritmia.

Probabilitat

La probabilitat és la possibilitat que alguna cosa pugui ocórrer o sigui el cas. La teoria de la probabilitat s'usa extensament en àrees com l'estadística, la matemàtica, la ciència i la filosofia per a treure conclusions sobre la probabilitat de successos potencials i la mecànica subjacent de sistemes complexos.