La valoració de les existències

Segons la normativaPlantilla:Cal citació les existències s'han de valorar segons la seva naturalesa, pel preu d'adquisició o pel cost de producció. Si les existències són productes comprats externament per l'empresa es valoraran al preu d'adquisició, si són productes produïts a l'empresa es valoraran al cost de producció.

  • El preu d'adquisició. És l'import total de la compra, més totes les despeses que ha pogut generar l'operació (transport, assegurances, envasos, impostos no repercutibles...)
  • El cost de producció. És la suma del preu d'adquisició de les matèries primeres i dels materials consumits en la fabricació, dels costos directes de la producció i de la part proporcional dels costos indirectes imputables a la producció.

La normativa vigent recomana utilitzar uns criteris de valoració per valorar individualment les existències de l'empresa. Utilitzam el criteri PMP I Criteri FIFO, són dos mètodes diferenciats que ens permeten calcular el valor de les existències en qualsevol moment i situació.

  • El Criteri del PMP (preu mitjà ponderat). Calculem el valor mitjà de les existències inicials i de les entrades, ponderades segons les seves quantitats. Les entrades es registraran al seu valor i les existències i les sortides, al PMP corresponent.
  • El criteri del FIFO. (First in, first out, en anglès. Primeres en entrar, primeres en sortir català). El valor de sortida dels productes del magatzem és el preu de les primeres unitats físiques que hi van entrar. Les existències es registraran al seu valor d'entrada respectant l'ordre cronològic d'entrada.