Introducció a la música/L'escriptura de la música/Exercicis

Aquests exercicis s'han de fer després d'haver llegit els quatre capítols sobre L'escriptura de la música

  

1 El pentagrama està format per...:

quatre línies paral·leles i equidistants entre si que serveixen per a escriure la música.
cinc línies paral·leles i equidistants entre si que serveixen per a escriure la música.
cinc línies paral·leles i equidistants entre si, una clau de sol i barres de compàs.
cap dels elements anteriors.

2 Les línies addicionals...:

són petites línies que es col·loquen per sobre i per sota del pentagrama quan una nota és massa aguda o massa greu.
són línies que es col·loquen per sobre i per sota del pentagrama quan és necessari, de manera que el pentagrama passa a anomenar-se hexagrama, donat que està format per sis línies.
són línies que separen els compassos entre ells.
no existeixen.

3 Els noms de les set notes musicals són...:

Do, re, mi, fa, sol, la i si; que provenen de l'himne llatí Dot queant laxis
fusa, semicorxera, corxera, negra, blanca, rodona, quadrada.
Do, re, mi, fa, sol, la, i si; que provenen de l'himne llatí Ut queant laxis.

4 El valor d'una nota indica...:

la durada del seu so.
l'altura del seu so.
la dificultat que té l'intèrpret quan toca la nota.
la quantitat d'harmònics d'una nota.

5 Una negra equival a...:

mitja rodona.
un quart de blanca.
dues corxeres.
dues fuses.

6 La clau serveix per a...:

indicar el ritme de les notes.
indicar l'altura de les notes.
indicar el volum de les notes.
indicar l'instrument que s'ha d'utilitzar per a interpretar les notes.

7 Les claus que s'utilitzen en la notació musical són...:

la clau de sol i la clau de fa.
la clau de do i la clau de sol.
la clau de do, la clau de sol, la clau de si i la clau de la.
la clau de sol, la clau de do i la clau de fa.

8 Els calderons indiquen...:

un allargament indeterminat del valor de la nota.
que la nota s'ha d'interpretar a l'altura que l'intèrpret cregui convenient.
que la nota s'ha d'interpretar o no segons l'opinió de l'intèrpret.
una duplicació del valor de la nota.

9 Les dinàmiques...:

serveixen per indicar la durada de les notes
s'utilitzen per expressar l'altura d'un fragment musical en concret.
indiquen si una nota s'ha de tocar més fort o més fluix.
indiquen un silenci.


Quan hageu corregit els exercicis, podeu continuar amb el llibre en el capítol sobre els intervals.