Guió expositiu

ELABORAR UN GUIÓ EXPOSITIU

1.1 Com és un guió expositiu?

La gran majoria de guions expositius segueixen una mateixa estructura. És una organització típica, coneguda tant per qui l’elabora com per qui escolta l’exposició. Aquest fet facilita la comunicació entre les persones. L’esquema següent recull l’estructura general d’un guió expositiu:

-Introducció : -Anunci del tema que es tractarà.

-Optativament, motius d’haver triat aquest tema i 
interès que té.
-Breu explicació de l’ordre que seguirà l’exposició.

-Desenvolupament: -Diferents apartats, corresponents a

diversos temes i organitzats segons
diferents models possibles:
a)Ordre cronològic. Exemple: <<Les diferents 
etapes en la trajectòria d’un grup musical>>
b)Ordre temàtic: Exemple: <<La descripció 
d’un país: dades bàsiques, geografia, història,
situació actual, interès turístic>>.

-Conclusió: - Síntesi de les informacions més rellevants.

-Tancament: idea essencial del que s’ha exposat, 
recomanació al receptor,etc. 

1.2 Com s’organitza la informació en el guió ?

Elaborar un guió expositiu vol dir organitzar la informació recollida en un esquema com el que acabem de veure. Però abans d’ordenar-la, en primer lloc cal valorar-la i, a continuació, s’ha d’optar per un model concret de desenvolupament.


-Valorar la informació recollida. Segons el material que recollim, podem caure fàcilment en l’error d’adoptar un punt de vista favorable o contrari al tema que s’ha de desenvolupar. Cal evitar-ho i ser prou hàbil per buscar un enfocament crític. -Optar per un model de desenvolupament. Segons quins siguin els diferents temes que poden donar lloc als diversos apartats del guió, cal optar per un desenvolupament cronològic, temàtic o d’un altre tipus. Per acabar l’últim pas que seguirem per organitzar les dades d’un guió expositiu és el de preparar la introducció i la conclusió. Aquestes dues parts de l’exposició són decisives en la valoració final de l’auditori. Es poden redactar quan es vulgui, però seria preferible fer-ho quan ja es tingui ben clar l’ordre que seguirà el desenvolupament, que és la part central i la que determina les altres dues.