Flora del Pirineu català/Lathyrus linifolius

El guixó de muntanya és una herba glabra i erecta de la família de les lleguminoses comuna a la serralada pirinenca. Habita en boscs i landes acidòfiles de l'estatge montà i més rarament de l'estatge subalpí fins als 2.100 m d'altitud. En català es coneix també com a veça de muntanya.


Aspecte general
Detall de la florTORNAR a l'índex