Flora del Pirineu català/Astragalus monspessulanus

L'herba de Sant Llorenç és una herba perenne i pilosa de la família de les lleguminoses. La subespècie monspessulanus és poc freqüent i la subespècie gypsophilus més comuna a la serralada pirinenca. Es fa en pastures seques i brolles de l'estatge montà al subalpí entre els 1.700 i els 2.300 m d'altitud. En català també se’n diu cria de rata.

Detall
Detall de la flor i planta


TORNAR a l'índex