Física bàsica de la medicina nuclear/Estructura atòmica i nuclear/Qüestionari

Aquesta pàgina és un qüestionari d'autoavaluació dels continguts treballats al capítol Radioactivitat del llibre Física bàsica de la medicina nuclear. Pot incloure tests d'una sola resposta correcta, o preguntes d'omplir buits o introduir valors numèrics.
Vegeu Viquillibres:Qüestionaris per a més informació.


  

1 Els electrons estan situats:

dins del nucli
fora del nucli
tant a dins com a fora del nucli
en una altra ubucació

2 El nombre màssic es defineix com:

el nombre de protons més el nombre de neutrons en un nucli
el nombre de neutrons en un nucli
el complement del nombre atòmic
el nombre de protons en un nucli

3 Un àtom és considerat com que consisteix principalment en:

isòtops
espai buit
aigua
neutrons

4 El nombre d'isòtops coneguts és aproximadament:

5 El nombre atòmic es defineix com:

l'invers del nombre màssic
el nombre de protons més el nombre de neutrons en un nucli
el nombre de protons en un nucli
el nombre de neutrons en un nucli

6 El radi d'un nucli és menor que un àtom:

10 vegades
100 vegades
1.000 vegades
10.000 vegades

7 Per a un àtom elèctricament neutre, el nombre de:'

protons és igual al nombre d'electrons
neutrons és igual al nombre d'electrons
protons és igual al nombre de neutrons
protons és igual al nombre de nucleons

8 Les energies d'enllaç nuclears solen expressar-se en unitats de:

KeV
MeV
joules
EV

9 El nucli del triti consta de:

dos neutrons i un protó
dos protons i un neutró
dos neutrons i dos protons
dos neutrons i cap protó

10 Els isòtops són nuclis amb:

mateix A i Z
mateix Z i diferent A
mateix A i diferent Z
Z més gran que A

11 La radioactivitat és el procés:

d'estabilització d'un nucli inestable
d'un electró que es mou a una capa d'energia més alta
d'un electró que es mou a una capa d'energia més baixa
d'un nucli estable que deriva en inestable

12 El nombre de protons en un nucli s'expressa pel símbol:

A
Z
X
M

13 Quants neutrons hi ha en un nucli d'urani-235?

14 Les dues parts principals d'un àtom s'anomenen:

nucli i protons
àtom i molècula
molècula i electrons
cap de les anteriors

15 Quin dels següents és el més petit?

una molècula
un àtom
un nucli
un electró

16 Quin dels següents és un nucleó?

un protó
un electró
un nucli
una molècula

17 Una unitat de massa atòmica és equivalent a:

10-24 grams
10-28 kilograms
1024 grams
1027 kilograms

18 En el símbol de Cs-137, el nombre 137 representa:

el nombre màssic
el nombre d'electrons
el nombre atòmic
el nombre d'Avogadro