Els serveis socials a Catalunya/Serveis Socials per a persones afectades per Violència masclista

Amb el desenvolupament de la llei 5/2008 s'han implementat una sèrie d'instruments de polítiques públiques que permeten actuar quan es detecta un cas de violència masclista. Aquests instruments serien:

 • Xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones víctimes des d'on es coordinen els recursos i serveis públics de caràcter gratuït per a l'atenció integral de les dones amb veïnatge a Catalunya, víctimes de violència de gènere. Està disponible en diversos idiomes.
 • Servei permanent d'atenció psicològica, l'Institut Català de la Dona té una línia telefònica permanent durant tots els dies de l'any i durant 24 hores, per atendre demandes relacionades amb:
  • Peticions d'informació
  • Peticions d'informació sobre els recursos possibles
  • Sol·licituds d'assessorament sobre possibles actuacions[1]
 • Servei d'atenció psicològica, l'Institut Català de la Dona[2] ofereix un servei d'intervenció psicològica en violència masclista, presencial i gratuït, per a orientar i assessorar a les dones que ho necessitin, i de forma especial a les dones víctimes de violència masclista. Aquest servei també s'ofereix a través del fiscalia especialitzada en violència de gènere del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya quan intervé en un procés judicial.

Xarxa d'atenció i recuperació integral[modifica]

Provinent del Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones [3] la Xarxa d'atenció i recuperació integral en situació de violència masclista, té els següents instruments:[4]

 • Serveis d'atenció especialitzada i acolliment d'urgència: A nivell català, el servei es troba en funcionament 24 hores i 365 dies a l'any, i el duu a terme una professional especialitzada que es persona al lloc on es troba la dona després de rebre l'avís de l'ingrés d'urgència per part de les forces de seguretat. Inclou d'colliment, si és necessari, en casos d'urgència.
 • Servei d'acolliment i recuperació: Són un servei especialitzat, residencial i temporal que ofereixen acolliment i atenció integral per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones i a les seves filles i fills a càrrec. S'efectua mitjançant la proposta dels serveis socials.
  • Pisos pont: Són habitatges tutelats que ofereixen la substitució de la llar, amb caràcter temporal, com a continuació del procés iniciat en els Serveis d'Acolliment i Recuperació d'estada limitada, amb l'objectiu de continuar el pla de treball i facilitant la plena integració sociolaboral, mitjançant un suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure dut a terme per professionals especialitzats. L'accés al pis pont és des de la casa d'acolliment en coordinació amb la Unitat d'Actuacions en matèria de Violencia Familiar de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. Es tracte d'habitatges tutelats que ofereixen la substitució de la llar amb caràcter temporal com a continuació del procés iniciat en les cases d'acolliment o servei d'acolliment. Permeten continuar amb el pla de treball, facilitant la plena integració socio-laboral, mitjançant suport personal psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure dut a terme per professionals especialitzats.
  • Pis de suport: El pis de suport és un servei d'acolliment temporal destinat a les dones i els seus fills i filles a càrrec, que es troben en situació de violència masclista, que han hagut d'abandonar el domicili familiar i que disposen de recursos personals i econòmics per fer front a aquesta situació però amb el suport personal, psicològic i jurídic de professionals del servei.Es tracte d'un acolliment temporal a víctimes, que han marxat de casa, però que estan integrades social i laboralment i poden fer vida autònoma amb un suport personal psicològic i jurídic de professionals externs.
 • Punts de trobada: És un servei temporal destinat exclusivament a donar compliment al règim de visites dels infants amb els seus familiars, establert mitjançant resolució judicial o ordre administrativa.
 • Centre d'intervenció especialitzada (CIE): Serveis especialitzats que ofereixen una atenció integral i recursos al procés de recuperació i reparació de les víctimes. També incideixen en la prevenció, sensibilització i implicació comunitària. L'accés es fa per derivació dels diferents serveis de la xarxa del territori.
 • Assessorament: Els diferents serveis especialitzats han comprovat que la dona que fa les passes ben assessorada, en el seu moment del procés, es més fàcil que el procés judicial arribi fins al final i que, malgrat les dificultats que això sempre suposa per a la dona, sigui un element més que contribueixi a la seva recuperació i autonomia.[5]

Referències[modifica]