Els serveis socials a Catalunya/Serveis Bàsics i Especialitzats

Serveis Socials Bàsics[modifica]

Els Serveis Socials Bàsics són serveis socials que realitza la Generalitat de Catalunya basats en un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat pels respectius equips tècnics que tenen per objecte promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc social o d’exclusió social. Aquest servei es troba recollit en la Cartera de serveis socials de Catalunya [1] en funció del que marca la llei 12/2007.[2] i té una ratio de 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants.[1] Segons la classificació que estipula la llei de serveis socials i la Cartera de serveis socials, es tracte d'un servei social bàsic i de prestació garantida i pot ser delegat als municipis.[3]

Servei assessorament tècnic d'atenció social[modifica]

El Servei assessorament tècnic d'atenció social és un servei social que realitza la Generalitat de Catalunya proporciona suport i assessorament tècnic a les funcions dels diferents equips i professionals dels serveis bàsics d’atenció social, així mateix també pot prestar directament aquests serveis a persones i/o famílies quan sigui necessari. Aquest servei es troba recollit en la Cartera de serveis socials de Catalunya [1] en funció del que marca la llei 12/2007.[2] i es contempla que hi treballin juristes, psicòlegs, pedagogs, assistents socials i educadors socials.[1] Segons la classificació que estipula la Llei de serveis socials i la Cartera de serveis socials, es tracte d'un servei social bàsic i de prestació garantida.[4]

Serveis d’atenció domiciliària[modifica]

Els serveis d'atenció domiciliària són un tipus de serveis socials bàsics que formen part d'un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a distància.[5][6][7]

D'aquest serveis cal destacar-ne els servei d'ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura tots dos inclosos com a prestacions garantides dins la cartera de serveis socials de Catalunya:[1]

 • Servei d'ajuda al domicili: Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal. El servei d’atenció domiciliària podrà complementar-se amb altres modalitats d’atenció:
  • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d'altres.[5]
  • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i cosir la roba d'ús personal, entre d'altres.[5]

Els objectius que es persegueixen amb la implementació d'aquest servei són: desenvolupar tasques d'assistència, de prevenció, d'educació que permetin habilitar a la persona per a una vida autònoma dins del domicili millorant la qualitat de vida mentre no siguin ateses pels serveis socials especialitzats, tal com descriu la llei 12/2007.[2]

 • Serveis de les tecnologies de suport i cura: Més conegut com a servei de telealarma i teleassistència, el servei de les tecnologies de suport i cura es presta durant tot el dia al domicili mateix de les persones beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial.

Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de despenjar cap telèfon. Des de la central receptora, uns/es professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs més adient.[5]

Aquest servei té dues modalitats:

 • El servei bàsic: la persona usuària avisa quan no està bé.
 • El servei ampliat: la persona usuària ha d'avisar al matí i a la nit; si no ho fa, salta l'alarma.

Els criteris d'accés venen regulats pel Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.[8]

Serveis residencials d'estada limitada[modifica]

Els Serveis residencials d'estada limitada són els serveis que supleixen temporalment la llar familiar i s'adrecen a persones amb necessitat conjuntural donant cobertura a les necessitats bàsiques de l'individu així com atenció psicologia|psicològica, social i jurídica, a part de l'allotjament.[9][10]

La cartera de serveis socials de Catalunya:[1] especifica dos tipus de servei residencial els quals considera com a serveis socials bàsics i de prestació garantida:

 • Servei d'acolliment residencial d'urgència: Cobreix temporalment les necessitats bàsiques d'allotjament, convivència i suport social en cas d'urgència puntual i pot prestar-se en un establiment social o un altre recurs que compleixi la mateixa finalitat.[11]
 • Servei de residència temporal per a persones adultes en situació de marginació: Adreçada a persones amb marginació que no poden romandre al seu domicili per falta de condicions o perquè no en tenen. Les seves funcions són d'acolliment, convivència i suport social també de manutenció, bugaderia i cura de l'aspecte. El servei també inclou activitats per mantenir les aptituds i la motivació així com tallers destinats a la integració laboral, manteniment de l'autonomia, prevenció del deteriorament fisicopsíquic, etc.[10]

Els criteris d'accés venen regulats pel Decret 27/2003, de 21 de gener, de l’atenció social primària.[8]

Serveis Socials Especialitzats[modifica]

Els Serveis Socials Especialitzats són aquells serveis que donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una especialització tècnica o uns recursos determinats. Proporcionen suport tècnic i presten col·laboració als serveis socials bàsics, en funció del que dictamina la llei 12/2007 de serveis socials aprovada pel Parlament de Catalunya.[2][10][12]

Aquests serveis socials, posteriorment s'han desenvolupat en una Cartera de serveis socials de Catalunya [1] i que en el cas dels serveis socials especialitzats els podriem dividir en els següents apartats:

 • Serveis socials adreçats a Infància, adolescència i joventut
 • Serveis socials adreçats a persones amb dependència
 • Serveis socials adreçats a persones amb discapacitat
 • Serveis socials adreçats a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental
 • Serveis socials adreçats a persones amb drogodependències
 • Serveis socials adreçats a persones afectades pel VIH/sida
 • Serveis socials adreçats a persones cuidadores: familiars i altres persones cuidadores no professionals
 • Serveis socials adreçats a famílies amb problemàtica social i risc d'exclusió
 • Serveis socials adreçats a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles


Referències[modifica]