El canvi de la matèria/Dissolucions

Dissolucions[modifica]

Dissolució[modifica]


Una dissolució és una mescla de dos o més components en el qual un dels components es troba en proporcions més elevades que els altres. El component que es troba en més quantitat es coneix com a dissolvent i la resta de components de la dissolució s'anomenen soluts. L'aigua és un bon dissolvent de moltes substàncies; per això són molt freqüents les dissolucions aquoses, en que l'aigua sempre és el dissolvent i els components restants són els soluts. L'estat del solut pot pertànyer a qualsevol estat de la matèria: sòlid, liquid o gas. Per exemple en una dissolució de sucre amb aigua, el solut (sucre) és sòlid. En una d'alcohol en aigua, el solut (alcohol) és líquid i en les begudes carbòniques el solut (diòxid de carboni) és un gas. Quan una dissolució té poc solut en relació amb la quantitat de dissolvent, es diu que és una dissolució diluïda; si té molt de solut es diu que és concentrada.

Concentració[modifica]


És la quantitat de solut que hi ha en una determinada quantitat de dissolució o dissolvent. Aquesta concentració es pot expressar de tres formes diferents:

  • % en massa: massa de solut per 100 unitats iguals de massa de dissolució.
  • % en volum: volum de solut per 100 unitats iguals de volum de dissolució.
  • g/l: Grams de solut que hi ha en un litre de dissolució.

Si ens diuen que una dissolució d’aigua i sal té una concentració del 20% ens estan dient que hi ha 20g de sal per cada 100g de dissolució, és a dir, hi ha 20g de sal per cada 80g d’aigua.

Dissolucions saturades[modifica]


Si preparem una dissolució d’aigua i sal i anem afegint sal a l’aigua, arribarà un moment que la sal ja no es dissoldrà i quedarà al fons del got. Direm que en aquest punt tenim una dissolució saturada. La solubilitat d’un solut en un dissolvent és la màxima quantitat de solut que es pot dissoldre en una determinada quantitat de dissolvent a una temperatura determinada. La solubilitat sol donar-se en grams de solut per 100g de dissolvent. Així per exemple,si la solubilitat de la sal de cuina en aigua és de 358 grams per litre de dissolució (358 g/l). Això vol dir:

  • Si en un litre de dissolució hi ha dissolts 358 grams de sal, la dissolució està saturada.
  • Si s'hi afegeixen més de 358 grams de sal per litre, se'n dissoldran 358 g. La resta se

n'anirà al fons. La dissolució estarà saturada.