Coreografia de la sardana

La coreografia de la sardana engloba la manera de ballar una sardana comptant els compassos de la música per coordinar els moviments del grup o rotllana de sardanistes.

Comptar i repartir la sardana[modifica]

S'entén per comptar una sardana al fet d'esbrinar el nombre de compassos que conformen cadascuna de les dues porcions de música que es van repetint (els llargs i els curts) Quan hom ha comptat una sardana o, dit en l'argot sardanista, se sap a quant tira, podem procedir a repartir-la. Repartir una sardana consisteix en donar les instruccions necessàries als balladors per tal que acabin cada tirada pel costat que toca segons l'estil de ball de la rotllana (selvatà o empordanès) Cadascun dels dos estils té predeterminat si una tirada en concret, ha d'acabar per la dreta, per l'esquerra o bé pot acabar lliurement. La sardana llarga (la que es balla actualment) es compon de 10 tirades (4 de curts i 6 de llargs)Els curts, com el seu nom indica, tenen menys compassos que els llargs. La gran majoria de sardanes tenen un nombre senar de compassos, això no obsta perquè també s'hagin de poder repartir les sardanes de tirades parells. Les esmentades 10 tirades sempre es toquen en el mateix ordre:

 • preludi de flabiol
 • 2 tirades de curts
 • 2 tirades de llargs
 • 2 tirades de curts
 • 2 tirades de llargs
 • contrapunt
 • 1 tirada de llargs
 • contrapunt
 • 1 tirada de llargs
 • Final o fora


Per repartir correctament una sardana, no n'hi ha prou amb els dos passos de ball bàsics d'aquesta dansa els curts o dosos (dos compassos que es ballen en les tirades de curts) i els llargs (quatre compassos que es ballen en les tirades de llargs i cal emprar un pas de ball només pel tancament: el "tres" (tres compassos) L'estil empordanès té un pas propi que també s'empra per repartir i que s'anomena un "dos parat" (2 compassos) i l'estil selvatà en té, també, un de propi que s'anomena "dos tresos" (6 compassos) Aquesta és l'única diferència coreogràfica dels dos estils. Repartir una sardana té certa complexitat i requereix concentració i agilitat mental pel fet que cal realitzar els processos que veurem a continuació mentre s'està ballant.

Com hem dit inicialment, conviuen dos estils o formes de ballar sardanes:

 • L'estil selvatà que es balla a les comarques de La Selva, El Gironès i certes poblacions del nord del Maresme.
 • L'estil empordanès: es balla a la resta de Catalunya

Tot seguit anem a descriure detalladament com es procedeix per repartir una sardana en aquests dos estils de ball

Estil Empordanès[modifica]

Estructura de les tirades en l'estil empordanès[modifica]

 • La primera tirada de curts comença per l'esquerra i s'enllaça amb la segona (sense repartiment) per poder-la comptar. La segona acaba lliurement.
 • La primera tirada de llargs (3a en total) comença pel costat contrari del final de la tirada anterior i s'enllaça amb la segona (sense repartiment)per poder-la comptar. La segona tirada de llargs (4a en total) acaba lliurement.
 • la tercera tirada de curts (5a en total) comença pel costat contrari del final de la tirada anterior i acaba lliurement.
 • la quarta tirada de curts (6a en total) comença pel costat contrari del final de la tirada anterior i acaba lliurement.
 • la tercera tirada de llargs (7a en total) comença pel costat contrari del final de la tirada anterior i acaba lliurement.
 • la quarta tirada de llargs (8a en total) comença pel costat contrari del final de la tirada anterior i acaba a l'esquerra amb el contrapunt.
 • la cinquena tirada de llargs (9a en total) comença i acaba a l'esquerra amb el contrapunt.
 • la sisena tirada de llargs (10a en total) comença i acaba a l'esquerra amb el fora final de la sardana.

Repartiment en l'estil empordanès[modifica]

Tirada Núm. senar de compassos Núm. parell de compassos
1 aTirada de curts Es balla seguit amb la segona de curts Es balla seguit amb la segona de curts
2 aTirada de curts Es fa un DOS PARAT (2 compassos abans) Es fa un DOS PARAT (2 compassos abans)
1 aTirada de llargs Es balla seguit amb la segona de llargs Es balla seguit amb la segona de llargs
2 aTirada de llargs Es fa un DOS PARAT (2 compassos abans) Es fa un QUATRE PARAT (4 compassos abans)
3 aTirada de curts Es fa un TRES (3 compassos abans) Es fa un DOS PARAT (2 compassos abans)
4 aTirada de curts Es fa un TRES (3 compassos abans) Es fa un DOS PARAT (2 compassos abans)
3 aTirada de llargs Si és múltiple de quatre + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
Si és múltiple de quatre + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
Si és múltiple de quatre es fa 1 QUATRE PARAT (4 compassos abans)
Si és múltiple de quatre + 2 es fa 1 DOS PARAT (2 compassos abans)
4 aTirada de llargs comencem a la dreta:
si és múltiple de 8 + 1 es fan 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fan 2 DOSOS i 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
comencem a l'esquerra:
si és múltiple de 8 + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fan 2 DOSOS 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a la dreta farem 1 QUATRE PARAT
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compass abans d'acabar som a la dreta farem 2 DOSOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS PARAT
5 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fan 2 DOSOS 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a la dreta farem 1 QUATRE PARAT
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compass abans d'acabar som a la dreta farem 2 DOSOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS PARAT
6 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fan 2 DOSOS 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a la dreta farem 1 QUATRE PARAT
si és múltiple de 4 i quatre compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compass abans d'acabar som a la dreta farem 2 DOSOS + 1 DOS PARAT
si NO és múltiple de 4 i sis compassos abans d'acabar som a l'esquerra farem 1 DOS PARAT

Estil Selvatà[modifica]

Estructura de les tirades en l'estil selvatà[modifica]

 • La primera tirada de curts comença per l'esquerra i s'enllaça amb la segona (sense repartiment) La segona ha d'acabar, forçosament, a la dreta.
 • La primera tirada de llargs (3a en total) comença per l'esquerra i s'enllaça amb la segona (sense repartiment) que ha d'acabar obligatòriament a la dreta.
 • La segona tirada de curts (5a en total) comença per l'esquerra i pot acabar a la dreta o a l'esquerra. La tercera tirada de curts (6a en total) comença pel peu contrari del què ha acabat la tirada anterior i pot acabar a la dreta o a l'esquerra.
 • La tercera tirada de llargs (7a en total) comença per l'esquerra i acaba a la dreta.
 • La quarta tirada de llargs (8a en total) comença per l'esquerra i acaba a la dreta.

Contrapunt

 • La cinquena tirada de llargs (9a en total) comença per la dreta i acaba a la dreta.
 • La sisena tirada de llargs (10a en total) comença per la dreta i acaba a la dreta.

Repartiment en l'estil selvatà[modifica]

Tirada Núm. senar de compassos Núm. parell de compassos
1 aTirada de curts Es balla seguit amb la segona de curts Es balla seguit amb la segona de curts
2 aTirada de curts Es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans) Es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
1 aTirada de llargs Es balla seguit amb la segona de llargs Es balla seguit amb la segona de llargs
2 aTirada de llargs si és múltiple de 4 +1 es fan 2 DOSOS i DOS-TRESOS (10 compassos abans)
si és múltiple de 4 + 3 es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
si és múltiple de 4 es fan 3 DOSOS i DOS-TRESOS (12 compassos abans)
si és múltiple de 4 + 2 es fan 1 DOS i DOS-TRESOS (8 compassos abans)
3 aTirada de curts Es fa un TRES (3 compassos abans) Es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
4 aTirada de curts Es fa un TRES (3 compassos abans) Es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
3 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fan 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fan 2 DOSOS i 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 es fan 3 DOSOS i DOS-TRESOS (12 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 2 es fan 2 DOSOS i DOS-TRESOS (10 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 4 es fa 1 DOS i DOS-TRESOS (8 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 6 es fa DOS-TRESOS (6 compassos abans)
4 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fan 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fan 2 DOSOS i 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 es fan 3 DOSOS i DOS-TRESOS (12 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 2 es fan 2 DOSOS i DOS-TRESOS (10 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 4 es fa 1 DOS i DOS-TRESOS (8 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 6 es fa DOS-TRESOS (6 compassos abans)
5 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fan 2 DOSOS 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 8 es fan 1 DOS i DOS-TRESOS (8 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 2 es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 4 es fa 3 DOSOS i DOS-TRESOS (12 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 6 es fa 2 DOSOS i DOS-TRESOS (10 compassos abans)
6 aTirada de llargs si és múltiple de 8 + 1 es fa 1 DOS i 1 TRES (5 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 3 es fa 1 TRES (3 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 5 es fa 3 DOSOS i 1 TRES (9 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 7 es fan 2 DOSOS 1 TRES (7 compassos abans)
si és múltiple de 8 es fan 1 DOS i DOS-TRESOS (8 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 2 es fan DOS-TRESOS (6 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 4 es fa 3 DOSOS i DOS-TRESOS (12 compassos abans)
si és múltiple de 8 + 6 es fa 2 DOSOS i DOS-TRESOS (10 compassos abans)