Competències bàsiques a primària

Competències bàsiques

Contribució de l’àrea de llengües al desenvolupament de les competències bàsiques

S’entén per competència bàsica la capacitat de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, els coneixements, les habilitats i les actituds personals adquirides. El concepte de competència inclou tant els sabers com les habilitats, així com el saber ser o estar i el saber conviure.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques en general és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents:

1. Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

2. Aprendre a pensar i comunicar.

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

4. Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquests quatre eixos tenen a veure amb la consecució del desenvolupament de les competències implícites, és a dir, de les que no apareixen explícites en el currículum. Són, entre d’altres:

1. Capacitats o habilitats per decidir.

2. Habilitats per treballar cooperativament.

3. Habilitats per tenir iniciativa.

4. Capacitat de fer raonaments lògics.

5. Capacitat de ser ètic, tolerant, responsable, de tenir valors.

6. Capacitat d’autonomia.

7. Capacitat de tenir voluntat d’aprendre i motivació.

Actualment s’identifiquen com a competències bàsiques per a l’educació obligatòria les vuit competències següents:

Competències comunicatives:
''1. Comunicativa, lingüística i audiovisual

2. Artística i cultural

'Competències metodològiques:<br' />

3. Tractament de la informació i competència digital

4. Matemàtica
5. Aprendre a aprendre
Competències personals:

6. Autonomia i iniciativa personal

7. Coneixement i interacció amb el món físic

Competències per conviure i habitar el món:


8. Social i ciutadana

En el cas de l’àmbit lingüístic, les competències bàsiques es refereixen als coneixements i les habilitats essencials per comunicar-se i relacionar-se de manera eficaç i activa amb els altres i per inserir-se satisfactòriament en la societat.

La llengua, precisament pel paper que juga en el desenvolupament de les competències metodològiques, ajuda a la comprensió dels processos de les competències centrades a conviure i habitar el món. I d’una manera molt especial, la competència plurilingüe i intercultural contribueix al desenvolupament de la competència social i ciutadana, entesa com les habilitats i destresses per a la convivència, el respecte entre les persones. A més de reconèixer les llengües com a element cultural de primer ordre, la lectura, comprensió i valoració de les obres literàries contribueix d’una manera clau al desenvolupament de al competència artística i cultural.

Des del centre, el treball de les competències ha de ser integrat, responsabilitat de tots i cadascun dels professionals que intervenen en l’educació de l’alumnat. Les competències i la seva transversalitat han de ser tractades des de la mateixa línia d’actuació, són el fil conductor, l’eix principal de l’èxit a l’escolarització bàsica.