Comentari de text

Per a comentar un text literari hem de tenir en compte:

 • Ser precisos
 • Donar raons del què ens diu el text

ORDRE DEL COMENTARI:

 1. Lectura atenta del text
 2. Localització
 3. Determinar el tema i l'assumpte
 4. Anàlisi de l'estructura
 5. Anàlisi de la forma
 6. Conclusió


1.- Lectura atenta del text:

  Legir atentament el text, consultar les paraules que no s'entenen,
  comprendre el sentit literal del text.

2.- Localització:

  Precisar quin lloc ocupa dins l'època, l'obra total d'un autor o l'obra 
  completa a la qual pertany el fragment analitzat.
  Com es localitza un text?
    - Comprovar si és un fragment o un text independent.
      * Si és un fragment: fer referència a l'obra a la què pertany,
  la situarem dins de l'obra total de l'escriptor i explicarem el contingut total de l'obra.
      * Si és un text complet: localitzar-lo dins l'obra total de l'autor. 
    - Dir el gènere literari al qual pertany.

3.- Determinar el tema i l'assumpte

  El tema és el fons del text. La definició del tema serà clara, breu i exacta.
  Ha de donar una idea de la totalitat del contingut.
  L'assumpte és l'equivalent a l'argument del text.
  Reduïm el text a una breu narració dels detalls més importants.

4.- Anàlisi de l'estructura

  Analitzar la composició del text. S'han de relacionar els 
  diferents elements o parts del text i establir quina relació tenen 
  i com ha fet la distribució l'autor ( si canvia el tema, l'estrofa,
  el personatge...; si canvia de temps verbal, de narració a descripció...)

5.- Anàlisi de la forma

  Si es tracta d'un poema analitzarem la mètrica. Si és un text,
  analitzarem el tipus d'oracions que predominen, els tipus de paràgrafs,
  si hi ha molta o poca adjectivació... Farem el comentari a fons,
  comentant tot el que veiem d'interès, és la part més detallada.

6.- Conclusió

  Es farà en dues parts:
    * Observacions sobre el text analitzat
    * Impressió personal