Com calcular nòmines amb baixes

Salta a la navegació Salta a la cerca

1. CAL ESTABLIR SI ÉS:

• Malaltia comuna/ Accident no laboral • Malaltia professional / Accident laboral

2. CALCULAR LA BASE REGULADORA

• Malaltia comuna / Accident no laboral

    Base Reguladora:  (BCCC Mes anterior a la baixa * dies * 60%)/
               30(mensual) o 31,30,29,28 (diària) mes anterior a la baixa
 

• Malaltia professional/ Accident laboral

Base Reguladora: (A + B) * dies * 75%

    * A: (BCCP mes anterior a la baixa – hores extres mes anterior baixa) /
         30 (mensual); 28,29,30,31 (diària) del mes anterior a baixa
    * B: Hores extres any anterior /360 (mensual); 365 (diari)	


3. CÀLCUL DEL SUBSIDI

• Malaltia comuna / Accident no laboral: La quantia de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de malaltia comuna o accident no laboral serà:

* Des del 4t fins al 20è dia, tots dos inclosos, de permanència de baixa: 60% de la base reguladora. * A partir del dia 21 de baixa: 75% de la base reguladora.

• Malaltia professional/ Accident laboral: La quantia de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada d’accident de treball o malaltia professional: 75% de la base reguladora a partir del dia següent al de la baixa en el treball.


4. CÀLCUL DE LES BASES DE COTITZACIÓ'

• BCCC

1. Pel període d’incapacitat laboral

Base diària:( BCCC mes anterior a la baixa * dies d’incapacitat )/ 30 (mensual); 28,29,30,31 (diària) mes anterior baixa

Si el treballador té grup cotització mensual, per calcular els dies d’incapacitat, s’haurà de restar 30 menys els dies treballats.

2. Pels dies treballats

 • Grups de cotització mensual: Es calcula la remuneració mensual i es divideix entre 30. Després es multiplica pels dies treballats. Després es calcula la prorrata, dividint-la entre 360, i es multiplica pels dies treballats.
 • Grups de cotització diari: Es calcula la remuneració mensual i la prorrata com es fa sempre. Després es multipliquen, cadascun pels dies treballats.

3. Càlcul BCCC

Se sumen la base del període d’incapacitat laboral, la remuneració mensual i la prorrata.

• BCCP

1. Pel període d’incapacitat laboral

Base diària:

A: BCCP mes anterior a la baixa – hores extres mes anterior baixa/30 (mensual); 28,29,30,31 (diària) del mes anterior a baixa

B: Hores extres any anterior / 360 (mensual); 365 (diari)

Base diària: A + B * (30 – dies treballats si és g.cot.mensual)

2. Pels dies treballats

Sumem remuneració mensual + prorrata + hores extres

3. Càlcul BCCP

Se sumen la base del període per incapacitat temporal, la remuneració mensual, la prorrata i les hores extres


5. INTRODUIR MERITACIONS A LA NÒMINA'

• Mensual Calcular cada percepció salarial dividir-la entre 30 i multiplicar-la pels dies treballats.

• Diària Multipliquem cada percepció pel nombre de dies treballats.


6. INTRODUIR EL SUBSIDI A LA NÒMINA

A l’apartat de percepcions no salarials: Prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social..

    Exemple: It. malaltia comuna (13 al 29 d’abril)................xxxxxx


7. TRASLLADAR LES BASES DE COTITZACIÓ A LES NÒMINES

    1. Base de cotització		(Base cotització dies baixa)
     Remuneració mensual	    (RM dies treballats)
     Prorrata			(Prorrata dies treballats)
		TOTAL..................(SUMA DELS TRES ANTERIORS)
    2. Base cot. cont. profession.	(Suma BCCP dies baixa BCCP dies treballats)
    3. Base cot. hores extres	(Import hores extres)
    4. IRPF			(Base IRPF)