Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Reaccions endotèrmiques i exotèrmiques

Salta a la navegació Salta a la cerca

Calor de reacció[modifica]

En termoquímica, la calor de reacció o entalpia de reacció és la quantitat d'energia en forma de calor absorbida o cedida per una reacció química.

Les molècules dels reactius contenen energia en forma d'energia d'enllaç entre els seus àtoms o energia de vibració. Les molècules dels productes contenen també energia. En produir-se la reacció i convertir-se els reactius en productes, la diferència d'energia entre uns i altres s'intercanvia amb el medi. Aquest intercanvi es produeix habitualment en forma de calor, encara que pot fer-se també d'altres maneres (energia elèctrica o energia lluminosa, per exemple).

Normalment les reaccions químiques es realitzen a pressió constant, i s'acostuma a considerar que la temperatura es manté també constant. Per això, la calor de reacció s'anomena també entalpia de reacció i es representa per ∆H. La calor de reacció fa referència habitualment a 1 mol de la substància més rellevant o que es pot considerar objectiu de la reacció, i és un valor característic de la reacció per a una pressió i temperatura determinades. S'acostuma a expressar en kJ·mol-1.

Reaccions exotèrmiques[modifica]

Les reaccions exotèrmiques són aquelles que van acompanyades per un despreniment d'energia en forma de calor.

Per exemple, l'equació termoquímica de combustió del metà és:

CH4(g)   +   2 O2(g)      CO2(g)   +   2 H2O(g)         ∆H = - 890,2 kJ·mol-1

El signe negatiu de la calor de reacció indica que per cada mol de metà que reacciona es desprenen 890,2 kJ d'energia en forma de calor.

Reaccions endotèrmiques[modifica]

Les reaccions endotèrmiques són aquelles que van acompanyades per l'absorció d'energia en forma de calor.

Per exemple, l'equació termoquímica corresponent a la reacció entre el carboni roent i el vapor d'aigua és:

C(s)   +   H2O(g)       CO(g)   +   H2(g)         ∆H = 131,3 kJ·mol-1

El signe positiu de la calor de reacció indica que per cada mol de carboni que reacciona s'absorbeixen 131,3 kJ d'energia en forma de calor.