Ciències de la Naturalesa (nivell ESO)/Moviment rectilini i uniforme

Introducció[modifica]

Hi ha mòbils que descriuen trajectòries rectes i a més tenen una velocitat constant. Exemples:

 Un cotxe que travessa un carrer recte a 30 km/h, una persona que camina un tram recte a pas constant, etc

Aquests són exemples del que es diu moviments rectilinis i uniformes (MRU).

Definició formal[modifica]

Un moviment és rectilini quan l'objecte mòbil descriu una trajectòria recta, y és uniforme quan la seva velocitat és constant en el temps, ja que la seva acceleració és nul·la. Ens hi referim amb l'acrònim MRU - moviment rectilini i uniforme.

Es diu que la velocitat es manté constant quan no canvia:

  • El mòdul, és a dir, el valor numèric.
  • La direcció, que és la recta que el conté.
  • El sentit, que es determina per la punta de la fletxa.

Gràfiques[modifica]

Als gràfics següents es representen la posició, la velocitat i l'acceleració en funció del temps en el cas d'un mòbil sotmès a MRU.

Es pot observar el següent:

  • La posició augmenta en funció del temps descrivint un gràfic recte i creixent, però també podria ser decreixent.
  • La velocitat és constant i el gràfic descriu una línia horitzontal.
  • L'acceleració és nul·la i per tant la funció coincideix amb l'eix d'ordenades.

Equacions d'un mòbil[modifica]

L'equació que determina la posició en cada instant en un MRU és:

 

entenent que v és un valor constant.

Errors freqüents[modifica]

Un error és pensar que la velocitat mitjana coincideix amb la mitjana aritmètica de les velocitats.

Deduccions[modifica]

A partir de la gràfica x-t es poden conèixer certes característiques d'un MRU:

  • L'espai inicial és el punt en què la gràfica talla l'eix d'ordenades (ordenada a l'origen)
  • La velocitat es pot calcular a partir de dels valors temps i posició de dos punts de la línia (és el pendent de la recta).
  • Que la recta sigui decreixent o que la velocitat tengui un valor negatiu significa que el mòbil es va acostant a l'origen de referència a mesura que passa el temps.