Càlcul de seccions de línies elèctriques

Salta a la navegació Salta a la cerca

La caiguda de tensió és deguda a la resistència dels conductors al pas del corrent elèctric, els quals provoquen una diferència de voltatge entre el punt inicial i final. Els dos materials per a conductors més utilitzats són el coure i l'alumini, i es classifiquen en funció de la seva secció, la qual ve donada en mm². Per el càlcul de la caiguda de tensió s'utilitza la següent fórmula per a circuits monofàssics:

∆U = 2RP/U

Per a circuits trifàssics:

∆U = RP/U

On P és la potència en Watts U és la Tensió de la línia segons sigui trifàssica o monofàssica, (400V en trifàssic, 230V en monofàssic)

R, correspon a la resistència del cable, que es calcula amb la següent formula;

R = R tca = R tcc (1 + Ys + Yp) = c R tcc R tcc = R 20cc [1 + α (θ -20)] = ρθ L / S R 20cc = ρ20 L / S ρθ = ρ20 [1 + α (θ -20)]

On:

R tca resistència del conductor en corrent altern a la temperatura θ.

R tcc resistència del conductor en corrent continua a la temperatura θ.

R 20cc resistència del conductor en corrent continua a la temperatura de 20 oC.
Ys increment de la resistència degut a l'efecte pell ( o efecte skin)
Yp increment de la resistència degut a l'efecte proximitat.
α coeficient de variació de resistència específica per temperatura del conductor en ºC-1.
ρθ resistivitat del conductor a la temperatura θ.

ρ20 resistivitat del conductor a 20ºC (0,018 Coure i 0,029 Alumini)
S secció del conductor en mm².
L longitud de la línia en m.